ПРСР - ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020:

 

Подмярка 4.1.2 - Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства - НЕАКТИВНА

Подмярка 4.2 - Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти - НЕАКТИВНА

Подмярка 6.1 - Създаване на стопанства на млади фермери - НЕАКТИВНА

Подмярка 6.3 - Стартова помощ за развитието на малки стопанства - до 15.05.2020 г.

Подмярка 6.4.1 - Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности - НЕАКТИВНА

Подмярка 7.2 - Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура - НЕАКТИВНА

Подмярка 7.6 - Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата - НЕАКТИВНА

Подмярка 8.3 - Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития - НЕАКТИВНА

Подмярка 8.4 - Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития - НЕАКТИВНА

Подмярка 8.6 - Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти - НЕАКТИВНА

Индикативна работна програма: ПРСР 2020 г.

 

ОПИК - ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020:

 

Ос 1 - 2. Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия - НЕАКТИВНА

Ос 2 - 2-073. Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 - до средата на м.юни 2020 г.

Ос 2 - 2. Дигитализация на МСП - НЕАКТИВНА

Ос 3 - 2. Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия - НЕАКТИВНА

Ос 3 - 8. Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите - НЕАКТИВНА

Индикативна работна програма: ОПИК 2020 г.

 

ОПРЧР - ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" 2014-2020:

 

ПРИОРИТЕТНА ОС 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” - BG05M9OP001-1.057 – Умения - НЕАКТИВНА

ПРИОРИТЕТНА ОС 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” – Подкрепа за устойчив бизнес - АКТИВНА

ПРИОРИТЕТНА ОС 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” и ПРИОРИТЕТНА ОС 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ – Професионална интеграция на младежи от резидентни услуги - ПРЕДСТОИ

ПРИОРИТЕТНА ОС 4 „Транснационално сътрудничество ” - Транснационални партньорства - ПРЕДСТОИ

Индикативна работна програма: ОПРЧР 2020 г.