ПРСР - ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020:

 

Подмярка 4.1.2 - Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства

Подмярка 4.2 - Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

Подмярка 6.1 - Създаване на стопанства на млади фермери

Подмярка 6.4.1 - Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

Подмярка 7.2 - Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

Подмярка 7.6 - Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата

Подмярка 8.3 - Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития

Подмярка 8.4 - Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития

Подмярка 8.6 - Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти

 

ОПИК - ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020:

 

Ос 1 - 1. Разработване на продуктови и производствени иновации

Ос 1 - 3. Създаване и развитие на тематично фокусирани лаборатории

Ос 2 - 5. Насърчаване на предприемачеството

Ос 3 - 2. Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия

Ос 3 - 8. Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите

 

ОПРЧР - ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" 2014-2020:

 

ПРИОРИТЕТНА ОС 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” - BG05M9OP001-1.057 – УМЕНИЯ

ПРИОРИТЕТНА ОС 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” – Професионална интеграция на младежи от резидентни услуги

ПРИОРИТЕТНА ОС 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” – Подкрепа за устойчив бизнес

ПРИОРИТЕТНА ОС 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ – Професионална интеграция на младежи от резидентни услуги

ПРИОРИТЕТНА ОС 4 „Транснационално сътрудничество ” - Транснационални партньорства