ПРСР - ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020:

 

Подмярка 4.1.2 - Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства

Подмярка 4.2 - Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

Подмярка 6.1 - Създаване на стопанства на млади фермери

Подмярка 6.3 - Стартова помощ за развитието на малки стопанства

Подмярка 6.4.1 - Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

Подмярка 7.2 - Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

Подмярка 7.6 - Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата

Подмярка 8.3 - Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития

Подмярка 8.4 - Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития

Подмярка 8.6 - Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти