ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.

2017 ГОДИНА


по ред

Наименование на процедурата

Цели на предоставяната БФП по процедурата

Начин на провеждане на процедурата съгласно чл. 2 от ПМС № 162 от
2016 г.

Извършване на предварителен подбор на концепции за проектни предложения

Общ размер на БФП по процедурата (в лв.)

Допустими кандидати

Примерни допустими дейности

Категории допустими разходи

Макс-имален

% на съ-финан-сиране

­Дата на обявяване на

процеду-рата

Краен срок за подаване на проектни предложения

Представлява ли процедурата/част от нея:

Размер на БФП за проект (в лв.)

държавна помощ

минимална помощ

минимален

максимален

1

Подмярка 2.1.2 „Консултантски услуги за малки земеделски стопани“

Бърз и лесен достъп на малките стопанства до качествени консултантски услуги

Директно предоставяне на конкретен бенефи-циент

Не

Непр.

НССЗ

Дейности за предоставяне на индивидуални консултантски услуги във вид на консултантски пакети за малки земеделски стопани

Допустими са разходите за предоставяне на услугата чрез консултантски пакети. Прилагат се опростени разходи.

100%

Януари 2017 г.

Февруари 2017 г.

Не

Не

Непр.

Левовата равностойност на 1 500 евро на земеделски стопанин за една година

2

Подмярка 2.1.1 „Консултантски услуги за земеделски и горски стопани“

Предоставяне на индивидуални консултантски услуги на земеделски стопани, млади стопани и горски стопани с цел подобряване на икономическите и екологичните показатели, както и на климатичната съобразеност и устойчивост на изменението на климата на техните стопанства

Бенефициентът се избира при спазване на Закона за обществените поръчки

Не

До левовата равностойност на 2 000 000 евро

Доставчици на консултантски услуги

Дейности за предоставяне на индивидуални консултантски услуги във вид на консултантски пакети.

Разходи за предоставяне на услугата чрез консултантски пакети.

100%

Юни 2017 г.

Юли 2017 г.

Не

Не

Непр.

До левовата равностойност на 2 000 000 евро.

3

Подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства"

Модернизиране на физически-те активи на малките земеделски стопанства

Подбор на проектни предложе-ния

Не

До левовата равностойност на 12 500 000 евро

Земеделски стопани, които имат икономически размер на стопанството от 6 000 до 7 999 евро измерен в стандартен производствен обем

Материални и нематериални дълготрайни инвестиции, които водят до подобряване на икономическата устойчивост и резултати на стопанството .

Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество; Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване;; Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги..

60-80%

Януари 2017 г.

Февруари 2017 г.

Не

Не

Левовата равностойност на 1 250 евро

Левовата равностойност на 25 000 евро

4

Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Модернизиране на физическите активи на предприятията и земеделски производители преработващи земеделски продукти с цел производство на нови и качествени продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка

Подбор на проектни предложе-ния

Не

До левовата равностойност на 85 000 000 евро

Земеделски стопани; Признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9; ЕТ и ЮЛ, различни от посочените

Допустими са дейностите, посочени в чл. 4 от Наредба № 20 от 27 октомври 2015 г. за прилагане на подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка 4. "Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г

Допустими са разходите, посочени в чл. 30 от Наредба № 20 от 27 октомври 2015 г. за прилагане на подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка 4. "Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

40-50%

Май 2017 г.

Юни 2017 г.

Да

Не

Левовата равностойност на 15 000 евро

Левовата равностойност на 3 000 000 евро

5

Подмярка 6.1 "Създаване на стопанства на млади фермери"

Увеличаване на броя и дела на младите земеделски стопани; насърчаване на заетостта

Подбор на проектни предложе-ния

Не

До левовата равностойност на 41 500 000 евро

Земеделски стопани – физически лица,еднолични търговци, ЕООД

Дейности за създаване и развитие на стопанства на млади земеделски стопани

Разходи за създаване и развитие на стопанства на млади земеделски стопани, посочени в бизнес план

Непр.

Юли 2017 г.

Юли 2017 г.

Не

Не

Непр.

Левовата равностойност на 25 000 евро

6

Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Развитие на конкурентоспособността на селските райони; създаване на заетост

Подбор на проектни предложе-ния

Не

До левовата равностойност на 50 200 000 евро

Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите

Инвестиции в неземеделски дейности, като например:

· Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);

· Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);

· Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.;

· Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;

· Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

Материални и нематериални инвестиции за създаване и развитие на неземеделски дейности в селските райони

75%

Ноември 2017 г.

Декември 2017 г.

Не

Да

Левовата равностойност на 10 000 евро

Левовата равностойност на 200 000 евро

7

Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Насърчаване на социалното приобщаване, намаляване на бедността и икономическо развитие в селските райони

Подбор на проектни предложе-ния

Не

До левовата равностойност на 159 000 000 евро - в зависимост от остатъчния бюджет след сключване на договори за финансова помощ от първия проведен прием на заявления за подпомагане през 2016 г.

Общини, ЮЛНЦ, ВиК оператори, читалища

Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях;

Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони;

Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение;

Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони;

Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура;

Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;

Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност

Изграждане, включително отпускане на лизинг, или подобрения на недвижимо имущество;

Закупуване или вземане на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива; Общи разходи, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост; Нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки

До 100%

Септември 2017 г.

Ноември 2017 г.

Да

Да

Левовата равностойност на 200 000 евро

Левовата равностойност на 3 000 000 евро

8

Подмярка 7.3 „ Широколентова инфраструктура, включително нейното създаване, подобрение и разширяване“

Създаване на широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение и осигуряване на активно оборудване за свързаност към облак на електронно управление в бели и сиви зони

Директно предоставяне на конкретен бенефи-циент

Не

До левовата равностойност на 30 000 000 евро

Държавна агенция "Електронно управление"

Инвестиции за създаване на широколентова инфраструктура

Изграждане на пасивна широколентова инфраструктура за достъп от ново поколение (напр. строителни дейности като канали, както и оптични кабели, стълбове, помещения);

Закупуване и инсталиране на агрегиращо активно оборудване (напр. предаватели, рутери и комутатори, сървъри за контрол и управление);

Нематериални инвестиции: придобиване или развитие на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки;

Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например такси, хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост

В съответствие с Насоки на ЕС относно прилагането на правилата за държавна помощ във връзка с разполагане на високоскоростни широколентови мрежи (2013/C 25/01) и Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора

Февруари 2017 г.

Април

2017 г.

Да

Не

Непр.

Непр.

9

Подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“

Запазване на духовния и културния живот на населението в селските райони; запазване на културната идентичност и традиции в селските райони и да се повиши качеството на живот на хората, живеещи в тях

Подбор на проектни предложе-ния

Не

До левовата равностойност на 15 000 000 евро - в зависимост от остатъчния бюджет след сключване на договори за финансова помощ от първия проведен прием на заявления за подпомагане през 2016 г.

Местни поделения на вероизповеданията

Дейности за възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение, в това число и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства

Подобрения на недвижимо имущество;

Закупуване или вземане на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива; Нематериални инвестиции;

Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост

75-100%

Септември 2017 г.

Октомври

2017 г.

Не

Не

Непр.

Левовата равностойност на 400 000 евро

10

Подмярка 8.3 „ Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“

Намаляване на риска от горски пожари, наводнения и други природни бедствия, причиняващи щети по горите

Подбор на проектни предложе-ния

Не

До левовата равностойност на 8 500 000 евро

Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии;

Общини, собственици/стопанисващи горски територии;

Регионални дирекции по горите;

Държавни предприятия по чл. 163 от Закона за горите, управляващи държавни горски територии;

Лесозащитни станции;

Юридически лица, стопанисващи горски територии;

Дейности за създаване, подобряване и поддръжка на противопожарна инфраструктура – лесокултурни прегради, противопожарни просеки, минерализовани ивици;

предотвратяване и ограничаване на разпространението на неприятели и болести;

изграждане/подобряване на водоизточници за борба с пожарите;

строителство/подобряване на наблюдателни пунктове за борба с пожарите;

закупуване на комуникационно оборудване и средства за наблюдение на горски пожари, вредители и болести;

изграждане и подобряване на горски пътища;

изграждане/подобряване на хеликоптерни площадки, с изключение на летищни съоръжения за търговски цели;

общи разходи за подготовка на проект

Разходи за материални и нематериални инвестиции, вкл. общи разходи

До 100%

Октомври 2017 г.

Ноември

2017 г.

Да

Не

Левовата равностойност на 2 500 евро

Левовата равностойност на 1 500 000 евро

11

Подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“

Навременно възстановяване на пострадалите от природни бедствия и катастрофични събития гори

Подбор на проектни предложе-ния

Не

До левовата равностойност на 4 000 000 евро

Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии;

Държавни предприятия по чл. 163 от Закона за горите, управляващи държавни горски територии;

Юридически лица, стопанисващи горски територии;

Общини, собственици/стопанисващи горски територии;

Дейности по почистване на площи в гори, пострадали от пожари и други природни бедствия, с цел тяхното изкуствено възобновяване;

попълване на горски култури;

възстановяване на увредени инвестиции, защитни съоръжения, инженерни работи, инсталации, пътища и места за наблюдение на пожари;

създаване на депа за съхранение на дървесина, добита от гори, пострадали от неблагоприятни природни въздействия, с цел избягване на по-нататъшно увреждане от гъбички или насекоми;

презалесяване на пострадалите гори.

Разходи за материални и нематериални инвестиции, вкл. общи разходи

До 100%

Октомври 2017 г.

Ноември 2017 г.

Да

Не

Левовата равностойност на 1 000 евро

Левовата равностойност на 1 000 000 евро

12

Подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“

Подпомагане на недържавни гори, както и държавните гори, стопанисвани от общини и частно-правни юридически лица, които да могат да запазят освен своята многофункционалност и конкурентоспособността на собствениците/стопаните си, за да продължат с устойчивото управление на горите си

Подбор на проектни предложе-ния

Не

До левовата равностойност на 9 000 000 евро

Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии; Общини, собственици на горски територии; Сдружения на частни собственици на горски територии или общини; МСП;

Горски стопани, доставчици на услуги

Материални и нематериални инвестиции

Разходи за инвестиции в преработка и маркетинг на горски продукти, в т.ч.:

изграждане, придобиване или подобрение на сгради и други недвижими активи необходими за първичната преработка на дървесината, както и закупуването на земя, когато са пряко свързани с изпълнението на проекта;

закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за първична преработка на дървесината, както и други работни операции, предхождащи промишлената преработка, до пазарната цена на актива;

закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за преработка на недървесни горски продукти;

Разходи за инвестиции в подобряване на икономическата стойност на горите, в т.ч.:

отгледни сечи във високостъблени и семенно възобновени издънкови гори до 40 годишна възраст;

закупуване на щадящи почвата и ресурсите специализирана горска техника и оборудване за сеч, извоз, товарене и транспорт на дървесина за едно или повече стопанства;

Разходи за закупуване на земя, когато са пряко свързани с изпълнението на проекта.

Общи разходи - предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта;

разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация;

разходи за закупуване на софтуер;

ноу-хау, придобиване на патенти, права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки.

40-50%

Октомври 2017 г.

Ноември 2017 г.

Да

Не

Левовата равностойност на 5 000 евро

Левовата равностойност на 500 000 евро

13

Мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производителите“

Насърчаване учредяването на групи и организации на производители; подобряване сътрудничеството между стопаните, за да се повиши конкурентоспособността едновременно и на земеделието, и на хранително-преработвателната промишленост

Подбор на проектни предложе-ния

Не

До левовата равностойност на 3 900 000 евро

Групи и организации на производители, които отговарят на определението „малки и средни предприятия” и са официално признати до края на 2020 г.

Помощ за учредяване на групи и организации на производители в областта на селското стопанство

Разходи за учредяване на групи и организации на производители

Непр.

Юни 2017 г.

Юни 2017 г.

Не

Не

Непр.

Левовата равностойност на 100 000 евро за всяка една година в рамките на 5 последователни години

14

Мярка 10 „Агроекология и климат“

Запазване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност;

Опазване на биологичното разнообразие и защита, поддържане и възстановяване на благоприятния статус на местата от Натура 2000;

Опазване на застрашените от изчезване редки породи и традиционни сортове растения;

Повишаване на почвеното плодородие;

Предотвратяване на ерозията на почвите

Подбор на проектни предложе-ния

Не

Непр.

Земеделски стопани (физически и юридически лица и еднолични търговци), регистрирани в ИСАК

Дейности по възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност;

поддържане на местообитанията на защитени видове в обработваеми земи с орнитологично значение;

контрол на почвената ерозия;

традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм);

опазване на застрашени от изчезване местни породи и местни сортове, важни за селското стопанство; подсигуряване естествено опрашване и разнообразна паша за пчелите

Разходи по възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност;

поддържане на местообитанията на защитени видове в обработваеми земи с орнитологично значение;

контрол на почвената ерозия; традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм);

опазване на застрашени от изчезване местни породи и местни сортове, важни за селското стопанство; осигуряване на естествено опрашване чрез преместване и разполагане на пчелни семейства

Годишно компенсаторно плащане

Март 2017 г.

Май 2017 г.

Не

Не

Непр.

Непр.

15

Мярка 11 „Биологично земеделие“

Насърчаване на биологичното растениевъдство, пчеларство и животновъдство

Подбор на проектни предложе-ния

Не

Непр.

Земеделски стопани (физически и юридически лица и еднолични търговци), регистрирани в ИСАК

Дейности за преминаване към практики и методи за биологично земеделие;

за дейности за поддържане на практики и методи за биологично земеделие

Разходи за преминаване към практики и методи за биологично земеделие;

за дейности за поддържане на практики и методи за биологично земеделие

Годишно компенсаторно плащане

Март 2017 г.

Май 2017 г.

Не

Не

Непр.

Непр.

16

Мярка 12 „Плащания по „Натура-2000” и Рамковата директива за водите“

Опазване на биологичното разнообразие и защита, поддържане и възстановяване на благоприятния консервационен статус на местата и видовете от Натура 2000, на база задължителните ограничения, наложени от плановете им за управление и заповедите за обявяването им

Подбор на проектни предложе-ния

Не

Непр.

Земеделски стопани, регистрирани в ИСАК (физически и юридически лица и еднолични търговци), управляващи земеделски земи, попадащи в обхвата на защитените територии по Натура 2000

Годишни плащания на хектар земеделска площ за компенсиране на наложени режими/ ограничения/ за земеделски дейности включени в заповедта за обявяване на съответна зона от Натура 2000;

Разходите за дейности се изчисляват въз основа на пропуснати доходи и на допълнителните разходи, свързани с режимите и забраните за земеделски дейности, разписани в заповедите за обявяване/плановете за управление на защитените зони по Натура 2000

Годишно компенсаторно плащане

Март 2017 г.

Май 2017 г.

Не

Не

Непр.

Непр.

17

Мярка 13 „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения“

Предотвратяване на изоставянето на земеделските земи в необлагодетелстваните райони на страната; опазване на биоразнообразието

Подбор на проектни предложе-ния

Не

Непр.

Земеделски стопани (физически и юридически лица) по смисъла на чл. 9 на Регламент (ЕС) 1307/2013 и съответното национално законодателство;

физически лица, еднолични търговци и юридически лица - земеделски стопани по смисъла на Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП)

Годишни плащания на хектар

Компенсаторни плащания, отразяващи сумата от загубата на приходи и направените допълнителни разходи заради природни или други специфични ограничения в необлагодетелстваните райони

Годишно компенсаторно плащане

Март 2017 г.

Май 2017 г.

Не

Не

Непр.

Непр.

18

Мярка 14 „Хуманно отношение към животните“

Насърчаване на хуманното отношение към животните, безопасността на храните и опазване на околната среда

Подбор на проектни предложе-ния

Не

Непр.

Земеделски производители с животновъдни стопанства от сектор „ЕПЖ” /говеда и биволи/ и сектор „ДПЖ” /овце и кози/

Осигуряване на свободна подова площ не по-малко от 10 % над задължителния стандарт (телета и крави/биволици на възраст над 24 месеца; овце и кози);

Осигуряване на свободно отглеждане на открито на ЕПЖ (говеда над 6 месечна възраст и биволи; овце и кози)

Плащанията по мярката се предоставят на ЖЕ, само за допълнителни разходи и пропуснати ползи, свързани с изпълнение на поетите ангажименти за осигуряване на свободна подова площ или свободно отглеждане на открито и не покриват извършени инвестиционни разходи от кандидатите.

Плащания на ЖЕ, само за допълнителни разходи и пропуснати ползи, свързани с изпълнение на поетите ангажименти и не покриват извършени инвестиционни разходи от кандидатите

Март 2017 г.

Май 2017 г.

Не

Не

Непр.

Непр.

19

Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“

1. да насърчи социалното приобщаване и намаляването на бедността;

2. да развива интегриран подход към околната среда чрез съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност, включително на дейности за превенция и управление на риска и за използване на потенциала на културното наследство;

3. фокусиране върху иновациите чрез насърчаване на въвеждането им в практиката;

4. да насърчи устойчивата и качествена заетост и подкрепа за мобилността на работната сила;

5. да повиши конкурентоспособността на местните икономики и възможности за създаване на местен бизнес, включително чрез диверсификация, алтернативни дейности и устойчиво производство на аквакултури;

6. да подобри качеството на образованието и да повиши квалификацията на населението

Подбор на проектни предложе-ния

Не

В зависимост от остатъчния бюджет след сключване на договори за финансова помощ от първата процедура за подбор на МИГ и стратегии за ВОМР през 2016 г.

Местни инициативни групи за одобрение на стратегии за ВОМР;

Местни заинтересовани лица с проекти към стратегиите за ВОМР, в т.ч. местни инициативни групи

Допустимите дейности, предвидени за финансиране по подхода ВОМР по включените в стратегията програми.

1. Допустими дейности, съгласно мерките от ПРСР 2014 - 2020 г.;

2. Допустими дейности, съгласно мерките от Регламент (EC) № 1305/2013;

3. Допустими дейности съгласно мерки, извън Регламент (EC) № 1305/2013, допринасящи за постигането на приоритетите на ПРСР 2014 - 2020 г. и на стратегията за ВОМР.

Допустими разходи по мерки, включени в стратегиите за ВОМР, обхващащи:

1. Инвестиционни разходи по чл. 45 от Регламент (EC) № 1305/2013;

2. Други допустими разходи, свързани с изпълнението на операции по Регламент (EC) № 1305/2013 и приоритетите на стратегията за ВОМР.

Съфинансиране по ВОМР 10% по ПРСР

Интензитет на помощта – до 100%

Февруари 2017 г.

Май 2017 г.

Да

Да

Непр.

За стратегия за ВОМР: левовата равностойност на 1 500 000 евро (общо за стратегията вкл. с текущите разходи и разходи за популяризиране 2 000 000 евро);

За проекти към стратегията за ВОМР до 200 000 евро.

20

Подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“

Подпомагане на съвместни дейности и проекти;

иновации в продукти и услуги в селските райони, комбинирайки разнообразните възможности на селските райони и развитие на селски райони с добавена стойност;

създаване на европейска идентичност в допълнение към местната, регионалната и националната идентичност.

Подбор на проектни предложе-ния

Не

За 2017 г. 3 000 000 евро.

Одобрени местни инициативни групи

1. техническа помощ за подготвителни дейности по проекти за междутериториално и транснационално сътрудничество

2. дейности за сътрудничество в рамките на Република България или проекти за сътрудничество между територии в две или повече държави членки или с територии в трети държави .

Разходи, свързани с разработването на съвместен продукт/услуга, вкл. разходи за материални и нематериални инвестиции;

Разходи за изследвания и пазарни проучвания, директно свързани със съвместното действие;

Разходи, свързани с реализирането на промоционални и маркетингови кампании;

Разходи, свързани с организирането на обучения, семинари, съвместни събития, срещи и т. н.;

Разходи за публикации в медиите;

Разходи, свързани със създаването и оперативната поддръжка на общи структури, създадени с цел изпълнение на проекта;

Координация на дейностите по проекта (разходи за допълнителен персонал, пътни разходи, разходи за нощувки и храна, хонорари за експерти, разходи за превод, разходи за комуникация и др.).

Разходи, свързани със срещи с потенциални партньори;

Разходи, свързани с организирането на заседания и мероприятия за планиране на дейностите по проекта;

Разходи, свързани с разработването на проекта.

До 100%

Април 2017 г.

Съгласно Регламент (ЕС) 1305/2013, чл. 44, пар. 3 кандидатстването по подмярка 19.3 е текущо.

Да

Да

Непр.

Левовата равностойност на 200 000 евро

21

Подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие“

Обезпечаване на МИГ с необходимия финансов ресурс за ефективното изпълнение на стратегия за ВОМР и нейното популяризиране;

повишаване на информираността на населението относно подхода ВОМР и насърчаване на активното му участие в процеса на прилагане на стратегии за ВОМР

Директно предоставяне на конкретен бенефи-циент

Не

В зависимост от остатъчния бюджет след сключване на договори за финансова помощ от първата процедура за подбор на МИГ и стратегии за ВОМР през 2016 г.

Одобрени местни инициативни групи

Дейности, свързани с управление на МИГ и популяризиране на стратегия за ВОМР

Текущи разходи за управление на стратегията на МИГ.

Разходи за популяризиране на стратегията за ВОМР на територията на нейното изпълнение.

Съфинансиране по ВОМР 10% по ПРСР

Интензитет на помощта – до 100%

Септември 2017 г.

Септември 2017 г.

Не

Не

Непр.

До 25% от общите публични разходи от ЕЗФРСР в рамките на стратегията за ВОМР, включващи общо одобрените разходи по подмярка 19.2 и подмярка 19.4