ОПИК ос 2 - BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“

Цели на предоставяната БФП по процедурата:
създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. и специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства.

Общ размер на БФП по процедурата (в лв.):
67 227 768.06 лв. / 34 373 012 евро

Допустими кандидати:
Микро, малки и средни предприятия, които са търговци по смисъла на ТЗ или Закона за кооперациите с по-малко от три приключили финансови години

Примерни допустими дейности:
- Дейност за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги);
- Дейност за визуализация на проекта.;

Категории допустими разходи:
- инвестиционни разходи (ДМА и ДНА)
- разходи за услуги
- оперативни разходи (възнаграждения, наем на помещения и др.)

Максимален % на съфинансиране:
80 %

Първи краен срок*: 16:30 часа на 08.10.2018 г. / НЕАКТИВНА

Втори краен срок**: 16:30 часа на 10.12.2018 г. / НЕАКТИВНА

Размер на БФП за проект (в лв.):
- минимален: 50 000 лв.
- максимален: 200 000 лв.

* В рамките на ПЪРВИЯ краен срок за кандидатстване ще бъде допустимо подаване на проектни предложения САМО от кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия:
С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“;
С20 „Производство на химични продукти“;
С26 „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“;
С27 „Производство на електрически съоръжения“;
С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“;
С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“;
С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“;
J58 „Издателска дейност“;
J59 „Производство на филми, телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“;
J62 „Дейности в областта на информационните технологии“;
J63 „Информационни услуги“;
M72 „Научноизследователска и развойна дейност“.

** В рамките на ВТОРИЯ краен срок за кандидатстване ще бъде допустимо подаване на проектни предложения САМО от кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства:
С14 „Производство на облекло“;
С15.1 „Обработка на кожи; производство на изделия за пътуване и сарашки изделия“;
С16.29 „Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене“ ;
С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“; С21 „Производство на лекарствени вещества и продукти“; С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“;
С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“;
С25.50 „Коване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия“;
С25.62 „Механично обработване на метал“;
С25.71 „Производство на кухненски прибори и ножарски изделия“;
С32.20 „Производство на музикални инструменти“;
С32.50 „Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства“;
J60.10 “Създаване и излъчване на радиопрограми“;
J60.20 „Създаване и излъчване на телевизионни програми“;
M71.11 „Архитектурни дейности“;
М71.12 „Инженерни дейности и технически консултации“;
M74.10 „Дейности в областта на дизайна“;
M74.20 „Дейности в областта на фотографията“;
Q86 „Хуманно здравеопазване“;
Q87 „Медико-социални грижи с настаняване“;
Q88 „Социална работа без настаняване“.

ВАЖНО: В рамките на настоящата процедура кандидатите могат да подадат само едно проектно предложение при съобразяване на изискванията по т. 9 от настоящите Условия за кандидатстване.