Стартира прием на проектни предложения по подмярка 6.4.1

info

05 септември 2018 г.

Oт 5 септември стартира приемът на проектни предложения по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 за инвестиции на територията на селските райони в страната, изпълнявани от земеделски стопани и микропредприятия.
Кандидатите ще имат възможност да подават своите проектни предложения в рамките на три процедури в зависимост от вида на заявените за подпомагане дейности, както следва - инвестиции, насочени към развитие на занаяти, инвестиции за развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности и инвестиции за производство на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Общият бюджет за трите процедури е в размер на 68 млн. евро.


Насоките за кандидатстване по трите процедури са публикувани в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020)., чрез която кандидатите следва да подават и своите проектните предложение до 17.30 часа на 07.12.2018 г.
Кандидатите по процедурите могат да искат разяснения по документите по условията за предоставяне на финансова помощ в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване на следния електронен адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Разясненията ще се публикуват на електронната страница на МЗХГ, РА и на страницата на ИСУН в срок до две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

Източник: Държавен фонд „Земеделие“ - РА

Можете да се запознаете с конкретните условия на проекта в трите направления на процедурата (производство, услуги, занаяти) на следните линкове:

ПРОИЗВОДСТВО

УСЛУГИ

ЗАНАЯТИ

Източник: МЗХГ

mzh.government.bg