Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

info 12 май 2020 г.

Подкрепата ще е за фирми, които имат спад с 20 на сто от оборота си, като последица от пандемията.
Финансират се на 100% разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 и по-конкретно за:
- закупване на суровини, материали и консумативи;
- за външни услуги (вкл. режийни разходи);
- за персонал  (вкл. разходи за възнаграждения и разходите за осигурителните и здравни вноски за сметка на работодателя,  с изкл. на разходите за персонал подпомогнат по мярката 60/40).
Заявената безвъзмездна финансова помощ не може да надвишава 10% от нетните приходи от продажби за 2019 г., като минималната е 3 000 лв., а максималната 10 000 лв.

Допустими по настоящата процедура ще са юридически лица или еднолични търговци, които са микро или малки педприятия, регистрирани са преди 1 юли 2019 г., и са осъществявали стопанска дейност през 2019 г. Предприятията могат да бъдат от редица икономически сектори, с изключение на тези, чиято основна икономическа дейност е в обхвата на Приложение I (Списък по чл. 38) към Договора за функциониране на Европейския съюз, или осъществяват дейности за преработка и маркетинг на горски продукти, или оперират в сектори на производството на храни и напитки (съгласно КИД 2008).

По-подробно с условията можете да се запознаете тук.

Проектното предложение се подава електронно чрез ИСУН 2020 като се подписва с валиден КЕП. Очаква се мярката да бъде отворена на 14.05.2020 г.