Подкрепа на средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

info21 юли 2020 г.

Осигуряване на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Финансират се на 100% разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 и по-конкретно за:
- Разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи, предназначени за влагане в дейността с цел произвеждане на продукция или услуги;
- Разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи);
- Разходи за персонал (вкл. разходи за брутна работна заплата и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя) по трудови договори, които са сключени преди 01.07.2020 г.
Заявената безвъзмездна финансова помощ не може да надвишава 5% от оборота за 2019 г., като минималната е 30 000 лв., а максималната 150 000 лв.

Допустими по настоящата процедура ще са юридически лица или еднолични търговци, които са средни предприятияосъществявали стопанска дейност през 2018 г. и 2019 г. Предприятията могат да бъдат от редица икономически сектори, с изключение на тези, чиято основна икономическа дейност е в обхвата на Приложение I (Списък по чл. 38) към Договора за функциониране на Европейския съюз, или осъществяват дейности за преработка и маркетинг на горски продукти, или оперират в сектори на производството на храни и напитки (съгласно КИД 2008).

По-подробно с условията можете да се запознаете тук.

Проектното предложение се подава електронно чрез ИСУН 2020 като се подписва с валиден КЕП. Мярката ще бъде отворена до 24.08.2020 г.