ОПИК ос 1 - 3. Създаване и развитие на тематично фокусирани лаборатории

Цели на предоставяната БФП по процедурата:
Създаване на нова и подобряване на съществуваща иновативна инфраструктура за подпомагане на процеса на комерсиализация на нови продукти

Общ размер на БФП по процедурата (в лв.): 9 779 150 лв./ 5 млн. евро

Допустими кандидати:
Съществуващи средни и големи предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство

Примерни допустими дейности:
Дейности за инвестиционна подкрепа за изграждане на нови, разширяване и модернизация на съществуващи тематично фокусирани лаборатории

Категории допустими разходи:
- Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА)
- Разходи за СМР

Максимален % на съфинансиране:
25 - 60%

Дата на обявяване на процедурата: Юни 2017 г. / НЕАКТИВНА

Краен срок за подаване на проектни предложения: Август 2017 г.

Размер на БФП за проект (в лв.):
- минимален: 100 000 лв.
- максимален: 1 250 000 лв.