ОПИК ос 1 - 1. Разработване на продуктови и производствени иновации

Цели на предоставяната БФП по процедурата:
Нарастване на дела на предприятията, които разработват и разпространяват иновации и повишаван е на иновационния капацитет на предприятията

Общ размер на БФП по процедурата (в лв.): 68 454 050 лв./ 35 млн.евро

Допустими кандидати:
Съществуващи предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство, вкл. в партньорство с научни организации по смисъла на параграф 1, т.1. от Допълнителните разпоредби на Закона за насърчаване на научните изследвания, София Тех Парк

Примерни допустими дейности:
Дейности по разработване на иновации в тематичните области на ИСИС:
- приложни научни изследвания в предприятието; тествания, изпитвания, измервания.
- проучване, придобиване и прилагане на резултати от научни изследвания, технологии, ноу-хау, непатентовани открития, права по интелектуална собственост;
- създаване и тестване на прототипи и пилотни линии;

Категории допустими разходи:
- Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА)
- Разходи за услуги Оперативни разходи

Максимален % на съфинансиране:
25 - 70%

Дата на обявяване на процедурата: Март 2017 г./ НЕАКТИВНА

Краен срок за подаване на проектни предложения: Юни 2017 г.

Размер на БФП за проект (в лв.):
- минимален: 100 000 лв.
- максимален: 1 000 000 лв.