ОПРЧР - Добри и безопасни условия на труд

Целта на процедурата „Добри и безопасни условия на труд” е:
Подобряване на работната среда в предприятията чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд, както и ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управление на човешките ресурси. В резултат на тези мерки се очаква да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху производителността на труда в предприятията.
Въвеждането на нови организационни практики, модели и системи за управление на човешките ресурси и инвестициите в по-безопасни и здравословни условия на труд са сред начините за постигане на напредък в тази посока. Осигуряването на възможности за въвеждане на гъвкави форми на заетост ще допринесе за съчетаване на професионалния и личния живот, а така също и до по- дългото оставане в заетостта на по-възрастните работници и служители.
Операцията също така цели да насърчи географската мобилност на работната сила в страната като подкрепи работодателите чрез осигуряване на транспорт на наетите в предприятията лица, вкл. с цел запазване на тяхната заетост и повишаване нивата на устойчива заетост, когато работното място е извън населеното място на тяхната месторабота.

Допустими кандидати:
- микро, малки, средни и големи предприятия в качеството им на работодатели
Важно: По настоящата покана за подаване на проектни предложения, партньорството е недопустимо.

Допустими дейности:
Задължителни:
- Организация и управление на проекта
- Информиране и публичност.
Други допустими дейности:
1. Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в предприятията, вкл. възможности за гъвкави форми на заетост с цел оптимизация на работните процеси, с акцент върху практиките за по-лесното съвместяване на професионалния, семейния и личния живот, както и удължаване трудовия живот на по-възрастните работници и служители.
Въвеждане на иновативни модели за организация на труда в предприятията, насочени към повишаване на производителността и опазване на околната среда. – разходи до 5% от общата стойност на проекта.
Важно: В случай, че кандидатът избере да изпълнява дейност 1, следва задължително да включи в проекта поне още една от останалите допустими дейности.
2. Осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място за заетите в съответното предприятие лица, за период до 12 месеца. Полезна информация: Тази дейност кандидатът може да изпълни чрез осигуряване на собствен транспорт за собствена сметка или възлагане на превоза на лицензиран превозвач.
3. Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите (разходи до 10% от общата стойност на разходите за Дейност 3 за закупуване на оборудване и обзавеждане, ДНА и стопански инвентар и други):
         3.1. Осигуряване на средства за колективна защита, включително модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд (Защита от прах, токсични и други вредни вещества; Защита от наднормен шум; Защита от вибрации при работа; Защита от навлизане в опасна зона; Защита от падащи премети; Защита от летящи, изхвърлени частици и/или предмети; Защита от падане от височина и падане при придвижване по стълби или наклон; Защита от допир до горещи повърхности; Защита от потенциално експлозивна атмосфвра, защита от опасни пари или аерозоли на химически агенти, прах; Защита от опасни лъчения; Защита от електростатични заряди; Защита от електромагнитни полета; Защита от неблагоприятен микроклимат; Изкопи; Защита от пожар и взрив; Защита при работа в ограничени пространства; Защита при аварии и природни бедствия; Електробезопасност; Защита от биологични агенти в работна среда; Ергономия при работа);
         3.2. Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло;
         3.3. Придобиване на стандарти за безопасни условия на труд – BS OHSAS 18001:2007 – подготовка за внедряване на стандарта и сертификация; Полезна информация: В случай, че имате необходимост от консултант за извършване на тази дейност, не се колебайте да се свържете с нас и да поискате от нас допълнителна информация.
         3.4. Обучение на работниците и служители относно специфичните рискове за здравето, свързани с индивидуалното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване;
         3.5. Обучение на служители и работници за безопасна работа с нововъведено по проекта работно оборудване и технологии, в случай, че не е осигурено такова от доставчика. Важно: Задължителното обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа в съответствие със спецификата на индивидуалното работно място и на професията, съгласно чл. 26 (2) 1 „а” и „б” от ЗЗБУТ, не е допустима дейност по настоящата операция.
4. Осигуряване на социални придобивки за работещите, включително ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др. – Разходите за закупуване на оборудване и обзавеждане, ДНА и стопански инвентар и други за Дейност 4 могат да бъдат до 10% от общата стойност на разходите за дейност 4. При необходимост по тази дейност могат да се извършат ремонтни дейности, свързани с адаптиране на помещения в места за отдих, хранене и почивка, спортни съоръжения и др. Извършването на ремонт е допустимо, съгласно § 5, т. 42 и т. 43 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ.

Допустими целеви групи:
Заети лица, вкл. самостоятелно заети Лицата от целевата група, включени в дейност 2 „Осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място” следва да отговарят на следните условия:
- местонахождението на работното място е извън населеното място, където лицето е регистрирано по настоящ адрес, но на не повече от 100 км. в едната посока.
- лицата не са командировани по смисъла на Наредбата за командировките в страната;
- трудовата им дейност не е обичайно свързана с пътуване;
- не са наети да осъществяват дейности в сферата на селското и горското стопанство, рибарството и аквакултурите;
- не са заети на служебно, трудово или приравнено на него правоотношение в държавната администрация, администрацията на органите за местно самоуправление, системите на народната просвета, Министерство на вътрешните работи и Министерство на отбраната и предприятия, ползващи преференции за организиран транспорт по чл. 57а от Закона за насърчаване на заетостта.
Горепосочените изисквания не важат за шофьорите на транспортните средства
Кандидатът се задължава да запази заетостта на поне 50% от представителите на целевата група, включени в проекта за период от 6 месеца след приключване на дейностите по проекта.

Допустими разходи:
I. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ
1. Разходи за трудови възнаграждения на физическите лица, вкл. осигурителните вноски, начислени за сметка на осигурителя върху договореното възнаграждение наети по Дейност 1.
2. Разходи за трудови възнаграждения на физическите лица, вкл. осигурителните вноски, начислени за сметка на осигурителя върху договореното възнаграждение наети по Дейност 2, Дейност 3 и Дейност 4.
Планираните разходи за възнаграждения в бюджетни пера 1. и 2. следва да бъдат заложени при спазване на разпоредбите на Методологията за регламентиране на възнагражденията по ОП РЧР 2014 – 2020, като размерът на почасовото заплащане на наетите по проекта лица не може да бъде по-висок от размера на почасовото им заплащане, определен с акта за назначаването им или с основния им трудов договор и да не бъде по – високо от стойностите заложени в Таблицата за определяне на допустимите почасови ставки.
3. Разходи за командировки /дневни, пътни и квартирни/ на лицата, получаващи възнаграждения по Дейност 1.
4. Разходи за командировки /дневни, пътни и квартирни/ на лицата, получаващи възнаграждения по Дейност 2 и Дейност 3.
II. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ
5. Разходи за материали, консумативи и/или специализиран софтуер необходими за осъществяването на Дейност 1.
6. Разходи за материали, консумативи, оборудване и обзавеждане, необходими за осъществяването на Дейности 2, 3 и 4.
         6.1. Разходи за гориво и/или консумативи за използваните МПС по Дейност 2,
         6.2. Разходи за закупуване на специално работно облекло и ЛПС, необходими за осъществяването на Дейност 3,
         6.3. Разходи за закупуване на оборудване и обзавеждане, ДНА и стопански инвентар и други, пряко свързани с осъществяването на Дейност 3, необходими за постигане на поставените цели, както и подробно мотивирани в проектното предложение до 10% от общата стойност на разходите за Дейност 3.
         6.4. Разходи за закупуване на оборудване и обзавеждане, ДНА и стопански инвентар и други, пряко свързани с осъществяването на Дейност 4, необходими за постигане на поставените цели, както и подробно мотивирани в проектното предложение - до 10% от общата стойност на разходите за Дейност 4.
III. РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ
7. Разходи за застраховки на придобитото обзавеждане и оборудване.
8. Разходи за наем на: зали, оборудване и други, пряко свързани и необходими за осъществяването на Дейност 1.
9. Разходи за наем на: зали, оборудване и други, пряко свързани и необходими за осъществяването на Дейност 3 и Дейност 4.
10. Разходи за дейности, свързани с осигуряване на публичност. – до 2% от общите допустими разходи по проекта в случай, че размера на БФП е до 195 583 лв., и до 1% - в останалите случаи.
11. Разходи, произтичащи от договори за изработка/ услуга или договори за поръчка по реда на ЗЗД, неквалифицирани другаде, за извършване на Дейност 1.
12. Разходи, произтичащи от договори за изработка/ услуга или договори за поръчка по реда на ЗЗД, неквалифицирани другаде, за осъществяване на Дейност 2, Дейност 3 и Дейност 4. Тук следва да се заложат и разходи за подготовка на внедряване на стандарт за безопасни условия на труд и разходи за сертифициране и придобиване на сертификат, в случай че е предвиден такъв в Дейност 3.
ІV. РАЗХОДИ ЗА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ
13. Разходи за модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд при изпълнението на Дейност 3, ремонт на помещенията, свързани с изпълнението на Дейност 4 (от допустимите дейности) – до 20% от преките допустими разходи по проекта.
По процедурата са допустими разходи по правилата на ЕФРР, съгласно разпоредбите на ПМС № 119/20.05.2014 г. – до 20% от преките допустими разходи. По схемата се финансират само разходи за извършване на СМР, не са допустими разходи за проектиране, авторски контрол, инвеститорски контрол, независим строителен надзор (супервизия), както и такси за издаване на разрешение да строеж и/или разрешение за ползване, въвеждане в експлоатация и др.
V. РАЗХОДИ ЗА НЕВЪЗСТАНОВИМ ДДС
14. Невъзстановим ДДС върху разходите по Дейност 1 /бюджетни пера 3,5,8 и 11/.
15. Невъзстановим ДДС върху разходите за осигуряване на публичност /бюджетно перо 10/.
16. Невъзстановим ДДС за всички останали разходи /бюджетни пера 4,6,7,9,12 и 13/.
VІ. НЕПРЕКИ РАЗХОДИ
17.1. Разходи за организация и управление до 10 на сто от общите допустими разходи по проекта
17.2. Невъзстановим ДДС за разходите планирани в бюджетно перо 17.1.

Недопустими разходи:
- разходи, финансирани по друга операция, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, от бюджета на Общността или от друга донорска програма;
- глоби, финансови санкции и разходи за разрешаване на спорове;
- комисионите и загубите от курсови разлики при обмяна на чужда валута;
- данък върху добавената стойност, освен когато не е възстановим;
- закупуване на дълготрайни материални активи - втора употреба;
- разходите за гаранции, осигурени от банка или от друга финансова институция, с изключение на разходите по финансови инструменти.
- лихви по дългове, с изключение на свързани с безвъзмездна финансова помощ, предоставени под формата на лихвени субсидии или субсидии за гаранционни такси;
- субсидиране на лихва по одобрени схеми за държавни помощи и разноските за финансови транзакции;
- разходи за консултантски услуги, свързани с подготовката и/или попълването на документите за кандидатстване за финансова подкрепа;
- разходи за закупуване на инфраструктура, земя и недвижимо имущество;
- разходи за закупуване или наем на транспортни средства;
- разходи за задължително обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа в съответствие със спецификата на индивидуалното работно място и на професията, съгласно чл. 26 (2) 1 „а” и „б” от ЗЗБУТ и Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г;
- разходи за работни облекла, съгласно Наредбата за безплатно работно и униформено облекло, приета с ПМС № 10 от 20.01.2011 г., обн. ДВ. бр. 9 от 28 януари 2011 г.;
- разходи за закупуване на оборудване и обзавеждане при изпълнението на дейност 2;
- разходи за проектиране, авторски контрол, инвеститорски контрол, независим строителен надзор (супервизия), както и такси за издаване на разрешение да строеж и/или разрешение за ползване, въвеждане в експлоатация и др.
Проектните предложения по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020)

Процент на съфинансиране:
- За кандидати големи предприятия – съфинансиране в размер на 20% от стойността на безвъзмездната помощ
- За микро-, малки и средни предприятия не се изисква съфинансиране.
Кандидатът трябва да разполага с оборот (съгласно оборотни ведомости за последните две приключили финансови години) равен или по-голям на 20% от стойността на безвъзмездната финансова помощ. За новосъздадени организации този оборот се доказва с оборотни ведомости за периода от регистрацията на кандидата до момента на кандидатстването.

Размер на БФП за проект (в лв.):
- минимална сума на БФП за един проект: 50 000 лв.
- максимална сума на БФП: 391 166 лв.