Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 (2021 г.)

Подкрепата ще е за фирми, които имат спад с 20 на сто от оборота си за избрани от тях три месеца като последица от пандемията.
Финансират се на 100% разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 и по-конкретно за за покриване на текущите оперативни разходи на кандидатите.
Максималната заявена безвъзмездна финансова помощ е в размер на 50 000 лв.

Допустими по настоящата процедура ще са юридически лица или еднолични търговци регистрирани съгласно ТР или ЗК, които са малко предприятие, регистрирани са преди 01.01.2019 г., извършвали са стопанска дейност през 2018 г. и 2019 г. и за всяка една от годините са подали Декларация за предприятие с приходи и разходи над 500 лева. Кандидатите следва да са реализирали оборот  за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 лв.

Кандидати, които са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване,  средноаритметичен спад от поне 20%  спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г.

Предприятията могат да бъдат от редица икономически сектори, с изключение на тези, чиято основна икономическа дейност е в обхвата на Приложение I (Списък по чл. 38) към Договора за функциониране на Европейския съюз, или осъществяват дейности за преработка и маркетинг на горски продукти, или оперират в сектори на производството на храни и напитки, хазарт, финанси и тютюнопроизводство (съгласно КИД 2008).

По-подробно с условията можете да се запознаете тук.

Проектното предложение се подава електронно чрез ИСУН 2020 като се подписва с валиден КЕП. Очаква се мярката да бъде отворена до  16:30 часа на 15.03.2021 г.

 

Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 (2020 г.)

Подкрепата ще е за фирми, които имат спад с 20 на сто от оборота си за избрани от тях три месеца като последица от пандемията.
Финансират се на 100% разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 и по-конкретно за:
- закупване на суровини, материали и консумативи;
- за външни услуги (вкл. режийни разходи);
- за персонал  (вкл. разходи за възнаграждения и разходите за осигурителните и здравни вноски за сметка на работодателя,  с изкл. на разходите за персонал подпомогнат по мярката 60/40).
Максималната заявена безвъзмездна финансова помощ е в размер на 50 000 лв.

Допустими по настоящата процедура ще са юридически лица или еднолични търговци, които са малки педприятия и са осъществявали стопанска дейност през 2018 и 2019 г. Предприятията могат да бъдат от редица икономически сектори, с изключение на тези, чиято основна икономическа дейност е в обхвата на Приложение I (Списък по чл. 38) към Договора за функциониране на Европейския съюз, или осъществяват дейности за преработка и маркетинг на горски продукти, или оперират в сектори на производството на храни и напитки, хазарт, финанси и тютюнопроизводство (съгласно КИД 2008).

По-подробно с условията можете да се запознаете тук.

Проектното предложение се подава електронно чрез ИСУН 2020 като се подписва с валиден КЕП. Очаква се мярката да бъде отворена през месец ноември 2020 г.

 

Подкрепа на малките и средни предприятия - осигуряване на безопасност в условията на COVID

info 06 ноември 2020 г.

През месец ноември 2020 г. се очаква отварянето на мярка BG16RFOP002-2.088 „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“, финансирана от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.
 
Фокусът на процедурата е за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, в съответствие със специфичната цел на Инвестиционен приоритет 2.2. от Приоритетна ос 2 на ОПИК, с цел осигуряване на подкрепа на МСП за адаптиране на условията на труд с цел създаване на безопасна и отговаряща на предизвикателствата от пандемията работна среда в предприятията.
Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в създаване на безопасни и здравословни условия на труд в МСП, адаптирани спрямо предизвикателствата, свързани с пандемията COVID-19.
 

Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

info 13 ноември 2020 г.

Подкрепата ще е за фирми, които имат спад с 20 на сто от оборота си за избрани от тях три месеца като последица от пандемията.
Финансират се на 100% разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 и по-конкретно за:
- закупване на суровини, материали и консумативи;
- за външни услуги (вкл. режийни разходи);
- за персонал  (вкл. разходи за възнаграждения и разходите за осигурителните и здравни вноски за сметка на работодателя,  с изкл. на разходите за персонал подпомогнат по мярката 60/40).
Максималната заявена безвъзмездна финансова помощ е в размер на 50 000 лв.

Стартира приемът на проектни предложения по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ - 2020 г

info

29 юли 2020 г.

Започна приемът по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони.

До 18 септември 2020 година кандидатите ще могат да подават своите проектни предложения по подмярката чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020).

Прочети още ...