Стартира прием на проектни предложения по подмярка 6.4.1

info

05 септември 2018 г.

Oт 5 септември стартира приемът на проектни предложения по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 за инвестиции на територията на селските райони в страната, изпълнявани от земеделски стопани и микропредприятия.
Кандидатите ще имат възможност да подават своите проектни предложения в рамките на три процедури в зависимост от вида на заявените за подпомагане дейности, както следва - инвестиции, насочени към развитие на занаяти, инвестиции за развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности и инвестиции за производство на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Общият бюджет за трите процедури е в размер на 68 млн. евро.

Read more ...

Стартира приемът на проектни предложения по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“

info

20 юли 2018 г.

Стартира приемът на проектни предложения по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода (ПРСР) за периода 2014 - 2020 г.
От 20.07.2018 г. до 22.10.2018 г. кандидатите ще могат да подават своите проектни предложения по подмярката чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020).

Read more ...

Предоставя се възможност за сключване на договори над наличния бюджет по подмярка 4.2

info 5 януари 2018 г.

 

Министърът на земеделието, храните и горите издаде заповед за увеличаване на бюджета и сключване на договори над наличния бюджет за заявления за подпомагане по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, постъпили в периода на прием съгласно Заповед № РД 09-781 от 06.11.2015 г. на министъра на земеделието и храните. Заповедта предвижда възможност за договаряне над наличния бюджет в размер на левовата равностойност на 49 500 000 евро.
 

Проект на условията по подмярка 6.4 „Инвестиции в неземеделски дейности“ е обявен за обществено обсъждане

info 10 юли 2018 г.

Условията за кандидатстване по подмярка 6.4 „Инвестиции в неземеделски дейности“ на ПРСР са публикувани за обществено обсъждане. Всеки, който желае може да изпрати свое аргументирано предложение за промяна в срок до 13.07.2018 г. на имейл адрес This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Read more ...

Интензитетът на финансовата помощ по подмярка 6.4 „Инвестиции в неземеделски дейности“ ще бъде намален от до 75% на до 50%.

info 26 октомври 2017 г.

По време на осмото заседание на Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони за програмен период 2014-2020 г. се дискутира и одобри Индикативната годишна работна програма за 2018 г. на ПРСР (2014-2020), като беше взето решение интензитетът на финансовата помощ по подмярка 6.4 „Инвестиции в неземеделски дейности“ да бъде намален от до 75% на до 50%.

Източник: МЗХГ

mzh.government.bg

Page 1 of 3