ОПРЧР - Развитие на социалното предприемачество

Целта на настоящата процедура е: да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.

Допустими кандидати:
- неправителствени организации;
- работодатели;
- социални предприятия;
- специализирани предприятия на хора с увреждания;
- кооперации на хора с увреждания;
- общини или райони на общини;
- доставчици на социални услуги;

Допустими партньори:
- обучителни институции и организации.
- неправителствени организации;
- доставчици на социални услуги;
- общини или райони на общини;

Допустими целеви групи:
- хора с увреждания;
- лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица;
- представители на различни общности, заети в социалните предприятия, кооперации и специализирани предприятия за хора с увреждания;
- лица, заети в институции и организации, свързани със социалното предприемачество.

Допустими дейности:
Дейностите са насочени към осигуряване на подкрепа за създаване на нови и разширяване дейността на вече съществуващи социални предприятия, специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания във връзка с осигуряване на заетост чрез:
- предоставяне на обучения на лицата, за които е осигурена заетост в социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания;
- осигуряване на наставник от работодателя за новонаети лица. Всеки наставник отговаря за минимум един и максимум седем души – представители на целевата група.
- подкрепа за осигуряване на заетост за период до 12 месеца (задължителна дейност). В дейността могат да бъдат включени единствено новонаети лица от целевата група.
- оборудване на новосъздадените работни места и в случай на необходимост, тяхното адаптиране за лица с увреждания;
- психологическо подпомагане и мотивиране на лица от уязвимите групи за включване в заетост. Психологическо подпомагане включва основно техники за справяне със стреса и повишаване самооценката на включените в дейността представители на целевата група. Придобиване на умения за успешно справяне на работното място и/или адаптиране към работните условия. Тази дейност следва да се извършва от дипломиран психолог.
- социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика. В рамките на тази дейност следва да бъдат включени мерки насочени към поощряване участието на лицата в социалния и професионалния живот съобразени със спецификите на всеки отделен случай. Това може да бъде постигнато чрез (но не само):
          - развитие на умения за общуване и работа в група;
          - развитие на различни навици и умения за живот;
          - придружаване и подкрепа в процеса на обучение и/или по време на работа; Организиране на свободното време, отдих и развлечения (в т.ч. културни и разлвекателни дейности, спорт и др.);
          - професионално ориентиране, подкрепа за формиране на трудови навици, съдействие за намиране на подходяща работа;
          - дейности, които поощряват автономността и независимостта (помагате на лицето да поддържа личната си автономност, помагате на лицето да осъзнае индивидуалните си способности и ресурси, помагате на лицето да намира собственото си жизнено пространство).
          - разработванене на индивидуални трудови, терапевтични и интеграционни програми за хората от целевите групи и тяхното прилагане.
- проучване на търсенето и възможностите за пазарна реализация на изработваните стоки и предоставяните услуги. В рамките на дейността следва да бъдат включени мерки за определяне на потребителските потребности и нагласи, вкл. проучване на съществуващия пазар за съответните стоки и/или услуги, които кандидатът предоставя. Анализ на възможните начини за продажба. Изследване на ценовите равнища. Прогнозиране на търсенето и развитието на пазара за дадена стока/услуга и др.
- социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество.
В рамките на дейността следва да се реализират мерки, свързани с организиране и/или участие в събития, насочени към популяризиране на социалното предприемачество и, социалната икономика и популяризиране на социалния ефект от дейността на кандидата и предоставяните стоки и/или услуги. За целите на изпълнението може да се използват различни комуникационни канали – интернет, електрнонни и, печатни издания и др.
- предоставяне на обучения за повишаване на управленските и бизнес умения за повишаване ефективността на управление на социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания; Обучения по специалности с:
          - „Търговия на едро и дребно“;
          - „Маркетинг и реклама“
          - „Финанси, банково и застрахователно дело“;
          - „Счетоводство и данъчно облагане“;
          - „Администрация и управление“;
          - „Секретарски и административни офис дейности“
          - „Трудов живот“
В рамките на тази дейност е допустимо обучение по ключова компетентност:
          - „Обществени и граждански компетентности“
          - „Инициативност и предприемачество“.

Допустими разходи:
І. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ
1.1. Разходи за трудови възнаграждения по реда на КТ или ЗДСл на всяко лице, включено в заетост при работодател - в размер на 100 % от сумата на минималния осигурителен доход за съответната длъжност (по професии в съответствие с НКПД 2011 г.) и всички дължими вноски за сметка на работодателя, съгласно изискванията на КТ и КСО, за период до 12 месеца.
1.2. Разходи за трудови възнаграждения по реда на КТ или ЗДСл на наставници, които ще подпомагат назначените хора с увреждания за период до 6 месеца, при месечно възнаграждение в размер на ? от минималната работна заплата, установена за страната.
1.3. Разходи за трудови възнаграждения по реда на КТ или ЗДСл и всички дължими осигурителни вноски, начислени за сметка на осигурителя върху договореното възнаграждение съгласно националното законодателство и при спазване на Методологията за регламентиране на възнагражденията по ОП РЧР 2014-2020 на лицата осъществяващи дейности с целевата група.
2.1. Разходи за командировки /пътни, дневни и квартирни/ на лицата по точка т. 1/1.3. Разходите са допустими, в случай, че са обективно обосновани и доказано необходими при спазване на изискването за избор на най-икономичен маршрут и превозно средство.
ІІ. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
3.1. Разходи за материали и консумативи - следва да са пряко свързани с финансираните дейности и необходими за постигане на поставените цели, както и подробно описани и обосновани в дейностите по проектното предложение.
4.1. Разходи за обзавеждане, оборудване и стопански инвентар - следва да са пряко свързани с финансираните дейности и необходими за постигане на поставените цели, както и подробно описани и обосновани в дейностите по проектното предложение.
ІII. РАЗХОДИ ЗА НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
5.1. Разходи за нематериални активи - следва да са пряко свързани с финансираните дейности и необходими за постигане на поставените цели, както и подробно описани и обосновани в дейностите по проектното предложение.
IV. РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ
6.1. Разходи за наем - могат да бъдат бюджетирани разходи за наем на помещение, на зали, оборудване и други, пряко свързани и необходими за изпълнение на проектните дейности;
6.2. Разходи за експертизи, наблюдения, проучвания, анализи и изследвания, оценки, пряко свързани и необходими за подготовката и осъществяването на проектните дейности;
6.3. Разходи за обучения, конференции, семинари, пряко свързани и необходими за изпълнението на дейностите по проекта;
6.4 Режийни разходи, в т.ч. ток, вода, телефон, отопление и др.;
6.5. Разходи, произтичащи от договори за изработка/услуга или договори за поръчка, неквалифицирани другаде;
6.6. Разходи за застраховки на придобитото обзавеждане, оборудване и стопански инвентар - следва да бъдат планирани при спазване разпоредбите на чл.20, ал.1 от ПМС № 189 от 28.07.2016 г., за срок не по-дълъг от срока на изпълнение на проектните дейности.
6.7. Разходи за трудова медицина за лицата включени в заетост за срок не по-дълъг от срока на изпълнение на проектните дейности - допустими са единствено, в случай че са надлежно обосновани и описани в дейностите по проекта.
6.8. Разходи за други дейности, свързани и произтичащи от участието на хора с увреждания - съгласно разпоредбите на чл. 35, ал. 3 от ПМС № 189 от 28.07.2016 г. Допустими са само ако са надлежно обосновани и описани в дейностите по проекта.
7.1. Разходи за дейности, свързани с осигуряване на информация и комуникация;
V. Разходи за строително монтажни работи
8.1. Разходи за ремонт, свързан с адаптиране на нови работни места за хората с увреждания и/или за извършване на ремонт на помещение – до 10% от общите допустими разходи. Разходите са допустими единствено в случай, че са надлежно обосновани и описани в дейностите по проекта.
По процедурата са допустими разходи по правилата на ЕФРР, съгласно разпоредбите на ПМС № 189/28.07.2016 г. – до 10% от общите допустими разходи.
Разходите са допустими единствено, в случай че са надлежно обосновани и описани в дейностите по проекта и са свързани с адаптиране на нови работни места за хора с увреждания и/или извършване на ремонт на помещение. VІ. НЕПРЕКИ РАЗХОДИ 9/9.1. Разходи за организация и управление - до 10 на сто от общите допустими разходи по проекта

Недопустими разходи:
- разходи, финансирани по друга операция, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, от бюджета на Общността или от друга донорска програма;
- глоби, финансови санкции и разходи за разрешаване на спорове;
- комисионите и загубите от курсови разлики при обмяна на чужда валута;
- възстановим данък върху добавената стойност;
- закупуване на дълготрайни материални активи - втора употреба;
- разходите за гаранции, осигурени от банка или от друга финансова институция, с изключение на разходите по финансови инструменти.
- лихви по дългове, с изключение на свързани с безвъзмездна финансова помощ, предоставени под формата на лихвени субсидии или субсидии за гаранционни такси;
- субсидиране на лихва по одобрени схеми за държавни помощи и разноските за финансови транзакции;
- разходи за закупуване на инфраструктура, земя и недвижимо имущество;
- разходи за консултантски услуги, свързани с подготовката и/или попълването на документите за кандидатстване за финансова подкрепа;
- разходи за закупуване на моторни превозни средства с изключение на специализирани транспортни средства за хора с увреждания;
- не са допустими разходи за проекти или дейности, които са физически завършени или изцяло осъществени преди подаването на формуляра за кандидатстване от бенефициента, независимо дали всички свързани плащания са извършени от него.

Процент на съфинансиране:
Не се изисква съфинансиране от кандидатите и/или партньорите по проекта

Размер на безвъзмездната финансова помощ на проект:
- минимален размер на БФП на проект: 50 000 лв.
- максимален размер на БФП на проект: 391 166 лв.