ОПРЧР - Подкрепа за устойчив бизнес

 

Цели на предоставяната БФП по Процедурата:
Операцията цели да предостави подкрепа чрез достъп до услуги за бизнес развитие на предприятия (вкл. самонаети лица) , създадении подпомогнати в рамките на операции и мерки за насърчаване на предприемачество и стартиране на самостоятелен бизнес в ОПРЧР 2014 - 2020 или Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/.
Подкрепата по настоящата операция е насочена към  предоставяне на менторство и бизнес услуги за развитие на предприятия с цел първоначално укрепване на дейността им, по-добро управление и създаване на предпоставки за успешно и устойчиво бизнес развитие в бъдеще.
Общ размер на БФП по процедурата (в лв.):
5 860 000 лв.


Допустими кандидати:
Предприятия, вкл. социални предприятия и самонаети
лица, подкрепени по операции по ОПРЧР 2014 – 2020 и по
мерки по ЗНЗ;
Микро предприятия, самонаети лица и социални предприятия, получили финансиране чрез финансов механизъм по ОПРЧР 2014 – 2020;
Микро-предприятия, вкл. Социални предприятия и самонаети лица, стартирали дейност чрез проекти
за подкрепа на предприемачеството по Стратегии
за ВОМР на местни инициативни групи с финансиране от
ОПРЧР 2014 – 2020.
Предприятия и самонаети лица, стартирали собствена стопанска дейност като безработни лица с одобрен бизнес-проект и получили еднократна парична сума
вместо парично обезщетение за безработица по реда на чл. 47, ал.1 от ЗНЗ;
Микро-предприятия, създадени от безработни лица и стартирали стопанска дейност по одобрен бизнес-проект съгласно чл. 49 от ЗНЗ


Примерни допустими дейности:
Подкрепата за успешното развитие на предприятията трябва да осигурява дейности/услуги, насочени към успешно развитие на предприятието, в т.ч.:
- менторство за развитие на бизнеса – съвети за конкретната бизнес дейност с цел усъвършенстване на прилагания бизнес модел, практически насоки за решаване на конкретни казуси от организационен и управленски характер, др.;
- консултации по маркетинг във връзка с конкретни про-
дукти/услуги на предприятието;
- създаване на бизнес контакти и подпомагане процесите на договаряне – намиране и свързване с конкретни бизнес партньори, консултации по текстове на договори, др.;
- юридически услуги;
- услуги по управление на човешките ресурси;
-други подпомагащи развитието на начинаещия бизнес услуги, напр. достъп до мрежи, насърчаващи бизнес развитието, изготвяне на документи, подпомагане участието в търговски изложения и панаири, според конкретните нужди.
Категории допустими разходи:


Максимален % на съ-финансиране: 100%


Дата на обявяване на процедурата: Януари 2019


Краен срок за подаване на проектни предложения: Декември 2020


Минимален размер на БФП за проект (в лв.): НП


Максимален размер на БФП за проект (в лв.): 5 000 лв.