ОПРЧР - Обучения за заети лица

Целта на процедурата „Обучения за заети лица” е: да повиши способността на заетите лица да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на структурни фактори като глобализацията, технологичните промени, застаряването на населението. В отговор на тези съвременни предизвикателства в рамките на операцията ще се предоставят обучения за заетите лица, работещи в микро, малки, средни и големи предприятия. В резултат ще се повиши адекватността на уменията им съобразено с актуалните нужди на бизнеса, ще се повиши производителността на труда им и ще се създадат условия за устойчива им заетост и съответно заемане на по-качествени работни места.

Допустими кандидати:
- Работодатели
- Социални партньори
Партньорството по настоящата процедура не е допустимо

Допустими дейности:
- Предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на заети лица.
- Обучение за придобиване на ключови компетентности на заети лица, съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици", Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност".
Подкрепата за обучение в областта на хранително-вкусовата промишленост, земеделието и горите за лица, заети в сектора на селското стопанство и горското стопанство не са допустими за финансиране по настоящата схема.
В рамките на индивидуален проект едно лице може да бъде включено само в едно професионално обучение и едно обучение по ключови компетентности

Допустими целеви групи:
Заети лица в микро, малки, средни и големи предприятия, самостоятелно заети и наети лица.
Когато обученията не се реализират в приоритетни сектори на икономиката*, поне 50% от лицата включени в обучения следва да отговарят най-малко на едно от следните изисквания: са със завършена образователна степен по-ниска от ISCED 4 (не притежават образование по-високо от средно) са на възраст над 54 г.
* За целите на операцията, като приоритетни се приемат следните сектори: сектори, основаващи се на знанията, високите технологии и ИКТ, екологосъобразната икономика, „белия" сектор и сектора на персоналните услуги, преработвателната промишленост с по-висока добавена стойност на труда, творческия и културния сектори

Допустими разходи:
Предвидените разходи са в съответствие с разпоредбите на Регламент 1303/2013, Регламент 1304/2013 и приложимото национално законодателство.
Прилагане на опростени разходи за обучения на лицата, наети от работодателите в размери в съответствие с утвърдени стандартни размери на единичните разходи, съгласно чл. 67 (1) т. 2 и чл. 67 (5) от Регламент 1303/2013 г. и чл.14, пар.1 на Регламент 1304/2013 г.
Проектните предложения по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020)

Процент на съфинансиране:
За компонент 1: Интензитетът на помощта не надхвърля 50% от допустимите разходи по проекта.
Интензитетът на помощта може да бъде увеличен /но не-повече от максималния интензитет на помощта от 70%/, както следва:
- с 10 процентни пункта, ако обучението се предлага на работещи с увреждания или работещи в неравностойно положение
- с 10 процентни пункта, ако помощта се предоставя на средни предприятия, и с 20 процентни пункта, ако помощта се предоставя на микро и малки предприятия.
Когато помощите се предоставят в сектора на морския транспорт, интензитетът на помощта може да бъде увеличен до 100 % от допустимите разходи, при условие че са изпълнени следните условия:
- обучаващите се не са активни членове на екипажа, а част от извънщатния състав на борда на кораба; и
- обучението се провежда на борда на кораби, вписани в регистрите на Съюза.
За компонент 2: не се изисква съфинансиране

Размер на БФП за проект (в лв.):
- минимална сума на БФП за един проект: 15 000 лв.
- максимална сума на БФП: до 391 166 лв.