ПРСР - Подмярка 7.6. Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата

Цели на предоставяната БФП по процедурата:
Запазване на духовния и културния живот на населението в селските райони; запазване на културната идентичност и традиции в селските райони и да се повиши качеството на живот на хората, живеещи в тях

Общ размер на БФП по процедурата (в лв.):
До левовата равностойност на 15 000 000 евро - в зависимост от остатъчния бюджет след сключване на договори за финансова помощ от първия проведен прием на заявления за подпомагане през 2016 г.

Допустими кандидати:
Местни поделения на вероизповеданията

Примерни допустими дейности:
Дейности за възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение, в това число и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства

Категории допустими разходи:
- Подобрения на недвижимо имущество;
- Закупуване или вземане на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива; Нематериални инвестиции;
- Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост

Максимален % на съфинансиране:
75-100%

Дата на обявяване на процедурата: Юни 2018 г./НЕАКТИВНА

Краен срок за подаване на проектни предложения: Август 2018 г.

Размер на БФП за проект (в лв.):
- минимален: Непр.
- максимален: Левовата равностойност на 400 000 евро