ОПРЧР - Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността

Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са:
- да се предостави възможност за повишаване адекватността на уменията на неактивни и безработни лица съобразено с актуалните нужди на бизнеса;
- създаване на условия за повишаване производителността на труда за по-устойчива заетост, както и заемане на по-качествени работни места чрез преодоляване на разминаването между търсенето и предлагането на пазара на труда.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд и е разработена като схема за минимална помощ съгласно Регламент (ЕС) 1407/2013.

Проектите ще се изпълняват на територията на Република България.

Допустими кандидати:
1. Кандидатът трябва да бъде работодател. За целите на настоящата процедура под „работодател“ следва да се разбира всяко физическо (едноличен търговец) или юридическо лице, което извършва стопанска дейност и е регистрирано по реда на Търговския закон .
2. За целите на настоящата процедура допустими кандидати са само работодатели, развиващи своята дейност в следните икономически сектори по КИД 2008 Сектор C „Преработваща промишленост“, раздели от 10 до 33 вкл.; Сектор F „Строителство“, раздели от 41 до 43 вкл.; Сектор I „Хотелиерство и ресторантьорство“, раздели 55 и 56.
3. Кандидат, към който има открит център за професионално обучение (ЦПО) по реда на ЗПОО, може да проведе сам обучението за придобиване/повишаване на професионална квалификация на лицата от целевата група, ако притежава активна лицензия от НАПОО за професиите и/или специалностите, по които ще се провежда обучението.
4. В случай, че кандидатът ще предоставя обучение по ключови компетентности, то той следва да има опит в предоставянето на най-малко по едно подобно обучение през последните две години, предхождащи годината на кандидатстване.
Кандидатът не може да бъде държавна/централна и/или териториална и/или общинска администрация.

Допустими партньори:
Не е допустимо проектите да се изпълняват с повече от двама партньори. Допустими партньори по настоящата процедура са работодатели и центрове за професионални обучения (само в случаите, когато те са 100% собственост на кандидата).
1. Работодатели - За целите на настоящата процедура допустими партньори са само работодатели, развиващи своята дейност в следните икономически сектори по КИД-2008 (Приложение за информация към Условията за кандидатстване): - Сектор C „Преработваща промишленост“, раздели от 10 до 33 вкл.; - Сектор F „Строителство“, раздели от 41 до 43 вкл.; - Сектор I „Хотелиерство и ресторантьорство“, раздели 55 и 56.
2. Центрове за професионални обучения ( само в случаите, когато те са 100% собственост на кандидата). Център за професионално обучение може да бъде партньор по настоящата процедура само в случай, че е създаден към юридическо лице, което е 100% собственост на кандидата.

Допустими целеви групи:
- Безработни и неактивни лица на възраст между 30 и 54 г. - минимум 50 % от всички участници в проектното предложение.
- Други безработни и неактивни лица
- Заети, вкл.самостоятелно заети лица
*Не се допуска безработни и неактивни лица да бъдат наети от работодател, при който са били заети в предходните 3 месеца от момента на включването им в дейностите по проекта!

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
1. Включване в обучения на неактивни и/или безработни лица и заети лица за придобиване или повишаване на професионална квалификация, вкл. по част от професия, по професионални направления с кодове по СППОО:
- 54 - Производство и преработка
- 582 - Строителство
- 811 - Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг
- 812 - Пътувания, туризъм и свободно време
- 813 - Спорт
и/или
2. Включване на неактивни и/или безработни лица и заети лица в обучения по следните ключови компетентности (КК):
- КК 2 „Общуване на чужди езици“,
- КК 4 „Дигитална компетентност“,
- КК 6 „Обществени и граждански компетентности) за заемане на конкретни работни места“
3. Включване на неактивните/безработните лица в несубсидирана заетост при работодател. Работодателят е длъжен да осигури заетост на минимум 25 % от обучените неактивни или безработни лица за период не по-малко от 3 месеца след приключване на проекта.
4. Предоставяне на възможност за последващи обучения в рамките на заетостта на лицата при непълно работно време, вкл. осигуряване на достъп до продължаващо обучение с цел по-добра професионална реализация и повишена професионална подготовка на кадрите.
5. Дейности за организация и управление на проекта
и
6. Дейности за информация и комуникация

Допустими разходи:
1. Разходи за персонал
1.1. Разходи за осигурителни вноски, начислени за сметка на работодателя за наетите лица за времето, в което лицата посещават съответното обучение - тук следва да се включат всички дължими вноски за сметка на работодателя, съгласно изискванията на КТ и КСО, изчислени върху договореното възнаграждение за съответната длъжност на която е наето лицето.
Разходите за осигурителни вноски за сметка на работодателя са допустими за времето през което наетото лице на непълно работно време посещава обучение за професионална квалификация и/или обучение по ключови компетентности.
1.2 Разходи за стипендии на обучаващите се неактивни/безработни лица - тук следва да се заложат разходите за стипендии на обучаващите се неактивни/безработни лица.
ВАЖНО: Разходите за стипендии на обучаващите се неактивни/безработни лица са в размер на 10,00 лв. за всеки присъствен учебен ден в населеното място и по 15,00 лв. за всеки присъствен учебен ден извън населеното място за всеки присъствен учебен ден (минимум 6 учебни часа).
2. Разходи за външни услуги
2.1. Разход за провеждане на обучение за придобиване на професионална квалификация и/или за придобиване на професионална квалификация за част от професия - тук следва да се включат разходите за обучения на лицата от целевата група за придобиване или повишаване на професионална квалификация, вкл. част от професия, по професионални направления с кодове по СППОО:
- 54 - Производство и преработка
- 582 - Строителство
- 811 - Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг
- 812 - Пътувания, туризъм и свободно време
- 813 - Спорт
2.2. Разход за провеждане на обучение за придобиване на следните ключови компетентности (КК):
- КК 2 „Общуване на чужди езици“,
- КК 4 „Дигитална компетентност“,
- КК 6 „Обществени и граждански компетентности) за заемане на конкретни работни места“
Разходите по бюджетни пера 2.1 и 2.2 се определят на база стандартна таблица на разходите за единица продукт, съгласно чл.67, (1), т. б от Регламент 1303/2013 г.
ВАЖНО: Общата стойност за всички обучения за едно лице не трябва да надвишава 2 500 лв.
ВАЖНО: Разходите за професионално обучение и обучение по ключови компетенции са в размер, съответстващ на заложения в ПМС № 280 от 15.10.2015 г. за съответното обучение, както следва:
1. За обучения за придобиване на професионална квалификация
         а) за първа степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа - 600 лв.;
         б) за втора степен, с продължителност не по-малка от 660 учебни часа - 1200 лв.;
         в) за трета степен, с продължителност не по-малка от 960 учебни часа - 1800 лв.;
         г) за част от професия по първа квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 200 учебни часа - 400 лв.;
         д) за част от професия по втора квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа - 600 лв.;
         е) за част от професия по трета квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 600 учебни часа - 1125 лв.;
2. За обучения за придобиване на ключови компетентности:
         а) за обучения по ключова компетентност 2 от приложението и с продължителност не по-малка от 300 учебни часа и три нива на обучение - 700 лв.;
         б) за обучения по ключова компетентност 4 от приложението и с продължителност не по-малка от 45 учебни часа - 250 лв.;
         в) за обучения по ключова компетентност 6 от приложението и с продължителност не по-малка от 30 учебни часа - 140 лв.;
ВАЖНО! В стойността на обучението са включени всички присъщи разходи за него, както следва: разходи за оригинални учебни материали, консумативи, застраховки при обучение за професионална квалификация, издаване на документи за завършено обучение, възнаграждение на преподаватели, осигуровки, наем на материално-техническа база, както и всички административни, режийни и други разходи, включително и разходи за осъществяване на дейността на доставчика на обучение, свързана с предоставянето на обучeнието.
3. Непреки разходи
3.1. Разходи за организация и управление - в размер на 10 % от допустимите преки разходи по проекта. Разходите за организация и управление се определят чрез прилагане на единна ставка, определена чрез прилагане на процент към една или няколко определени категории разходи, съгласно чл. 67 (1), точка г., чл. 67 (5), точка а, (i) и (ii) и чл. 68 (1) буква (а) от Регламент 1303/2013
„Разходи за организация и управление“ са непреки разходи, свързани с възнагражденията на персонала по администриране на операцията – ръководител на проект, технически сътрудник, счетоводител и друг експертен или технически персонал, както и административните разходи, свързани с управлението на проекта, посочени за допустими в документите по чл. 26, ал. 1 ЗУСЕСИФ.
„Непреки разходи” са разходите, които са свързани с изпълнението на дейности, предвидени в проекта, които не допринасят пряко за постигането на неговите цели и резултати, но са необходими за неговото цялостно администриране, управление, оценка и добро финансово изпълнение.
„Преки разходи" са разходите, свързани с изпълнението на дейностите по съответния проект, които са пряко насочени към постигането на неговите цели и резултати.

Недопустими разходи:
- разходи, финансирани по друга операция, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, от бюджета на Общността или от друга донорска програма;
- глоби, финансови санкции и разходи за разрешаване на спорове;
- комисионите и загубите от курсови разлики при обмяна на чужда валута, с изключение на случаите на предоставянето на финансова подкрепа чрез финансови инструменти;
- възстановим данък върху добавената стойност;
- закупуване на дълготрайни материални активи - втора употреба;
- разходите за гаранции, осигурени от банка или от друга финансова институция, с изключение на разходите по финансови инструменти.
- лихви по дългове, с изключение на свързани с безвъзмездна финансова помощ, предоставени под формата на лихвени субсидии или субсидии за гаранционни такси;
- субсидиране на лихва по одобрени схеми за държавни помощи и разноските за финансови транзакции;
- разходи за закупуване на инфраструктура, земя и недвижимо имущество;
- разходи за консултантски услуги, свързани с подготовката и/или попълването на документите за кандидатстване за финансова подкрепа;
- други (в зависимост от специфичността на процедурата)

Процент на съфинансиране:
Не се изисква съфинансиране от страна на кандидатите. Безвъзмездната финансова помощ може да покрие до 100 % от общо допустимите разходи по проекта.

Краен срок за подаване на проектни предложения: 07 Март 2017 г.

Размер на БФП за проект (в лв.):
- Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 20 000 лв.
- Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 391 166 лв.