ПРСР - Подмярка 4.1.2. Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства

Цели на предоставяната БФП по процедурата:
1. Преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;
2. Насърчаване въвеждането на нови процеси и технологии за повишаване качеството на произвежданата продукция;
3. Опазване на компонентите на околната среда;
4. Спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства.

Общ размер на БФП по процедурата (в лв.):
До левовата равностойност на 12 500 000 евро

Допустими кандидати:
Земеделски стопани, които са:
а) физически лица;
б) еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон;
в) кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите.

Към датата на подаване на проектното предложение кандидатите по т.1 трябва да:
а) са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.), наричана по-нататък "Наредба № 3 от 1999 г.";
б) са получили от земеделска дейност най-малко 33 на сто от общите си приходи/доходи за предходната календарна година;
в) имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между левовата равностойност на 6000 евро и 7999 евро включително и над 50 на сто от СПО на стопанството е от секторите "Животновъдство", "Плодове и зеленчуци" и/или "Етеричномаслени и лекарствени култури", съгласно продуктите, посочени в Приложение № 3;
г) са собственици и/или ползватели на цялата налична в земеделското стопанство земя, включително сгради, помещения и оранжерии, използвани за производствена дейност на селскостопански култури;
д) са собственици и/или ползватели на животновъдните обекти, сгради и помещения, използвани за животновъдната дейност, в случай че развиват такава;
е) са микропредприятия или малки предприятия по смисъла на чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за малките и средните предприятия.

За едноличните търговци, които не са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г., се признават приходи/доходи за предходната календарна година от земеделска дейност в размер най-малко 33 на сто и наличието на икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между левовата равностойност на 6000 евро и 7999 евро включително и обстоятелството, че над 50 на сто от СПО на стопанството е от секторите "Животновъдство", "Плодове и зеленчуци" и/или "Етеричномаслени и лекарствени култури", на физически лица.

Допустими дейности:
проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство чрез:
а) модернизиране или увеличаване на наличните производствени материални и/или нематериални активи или
б) подобряване на предпазарната подготовка или съхранение на продукцията, или
в) създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед, или
г) повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства, или
д) производство на биоенергия за нуждите на земеделските стопанства, или
е) инвестиции в машини, оборудване и съоръжения за опазване на околната среда, или
ж) инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността, приложими за съответните стопанства, или
з) изграждане, реконструкция/рехабилитация на съоръжения и оборудване, включително кладенци и съоръжения за съхранение на вода за напояване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата.

Безвъзмездна финансова помощ се предоставя на земеделски стопани за инвестиции в техните стопанства, пряко свързани с една или няколко от дейностите по първично селскостопанско производство и съхранение само на собствени земеделски продукти, както и подготовка на продукцията за продажба. Земеделските продукти могат да бъдат само продукти, включени в Приложение № 3.

Безвъзмездна финансова помощ се предоставя на групи и организации на производители за инвестиции пряко свързани с една или няколко от дейностите по първично селскостопанско производство, съхранение и подготовка на продукцията на своите членове.

Максимален % на съфинансиране:
60-80%

Дата на обявяване на процедурата: НЕАКТИВНА

Краен срок за подаване на проектни предложения: 22 октомври 2018 г.

Размер на БФП за проект (в лв.):
- минимален: Левовата равностойност на 1 250 евро
- максимален: Левовата равностойност на 25 000 евро