УО на ОП РЧР публикува за коментари проект на Индикативна годишна работна програма за 2018 г.

info 29 септември 2017 г. 

В съответствие с чл.26, ал. 3 на ПМС 162/22.08.2017 г, УО на ОП РЧР публикува за коментари проект на индикативна годишна работна програма за 2018 г. по ОП РЧР. Заинтересованите страни имат възможност да изразят становище и да пращат коментари на електронен адрес This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. в срок до 19 октомври 2018 г.

 

Източник: esf.bg

ДФ „Земеделие“ осигури средства за всички проекта с 37 точки по подмярка 4.1

info

27 септември 2017 г.

Държавен фонд „Земеделие” изготви 15 анекса за отпадане на клаузи по условни договори, сключени с бенефициенти, подали заявления за подпомагане, в обявения период на прием 14.04.2015 г. - 08.06.2015 г. със Заповед № РД 09-213/27.03.2015 г. на министъра на земеделието, храните и горите по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”, които са получили 37 точки по критериите за подбор, заложени в Наредба № 9 от 21.03.2015 г. Общата сума на одобрената субсидия на проектите, получили 37 точки по критериите за подбор, е в размер на 9 801 003 лв. (5 011 250 евро).

Прочети още ...

УС на ДФ „Земеделие“ утвърди 4% лихва за кредити за инвестиции в селското стопанство

info Със свое решение Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ преутвърди годишна лихва в размер на 4% за отпусканите пряко от Фонда кредити за 2017 година. От облекчените лихвени условия могат да се възползват кандидатите по три инвестиционни схеми за кредитиране
- Кредитна схема за инвестиции в селското стопанство;
- Схема за кредитиране на лица с одобрени проекти по Националната програма по пчеларство 2017-2019 г.;
- Схема за кредитиране със средства на ДФЗ на проекти за „Инвестиции за изграждане на търговски помещения и закупуване на търговско оборудване за земеделски производители, осъществяващи директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход”.
Годишният лихвен процент за инвестиционните кредити, отпускани пряко от ДФЗ, се определя съгласно Правилата за финансово подпомагане на земеделските производители. Той не може да бъде по-нисък от реферетния лихвен процент, определен от ЕК за страната и е действащ към датата на сключване на договорите за кредит.

Източник: Държавен фонд „Земеделие“ - РА

Промяна в Условията за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“

info 20 септември 2017

УО на ОП РЧР изменя Условията за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“ във връзка с промяна в чл.7, ал.3 на Постановление № 162 от 22 август 2017 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020.

Готова е предварителната оценка на проектите за общински пътища по подмярка 7.2

info Приключи предварителният ранкинг на проектите за строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, и съоръженията и принадлежностите към тях бяха подадени по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014-2020.