Интензитетът на финансовата помощ по подмярка 6.4 „Инвестиции в неземеделски дейности“ ще бъде намален от до 75% на до 50%.

info 26 октомври 2017 г.

По време на осмото заседание на Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони за програмен период 2014-2020 г. се дискутира и одобри Индикативната годишна работна програма за 2018 г. на ПРСР (2014-2020), като беше взето решение интензитетът на финансовата помощ по подмярка 6.4 „Инвестиции в неземеделски дейности“ да бъде намален от до 75% на до 50%.

Източник: МЗХГ

mzh.government.bg