Одобрен е обхватът на дейностите за втория прием по подмярка 7.2.

info 26 октомври 2017 г. 

По време на осмото заседание на Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони за програмен период 2014-2020 г. беше одобрен обхватът на  дейностите, за които ще бъде обявен втория прием на заявления за подпомагане по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. С оглед на ограничения финансов ресурс, по подмярката ще бъдат стартирани само дейности, свързани с реконструкция на уличната мрежа, образователна инфраструктура (училища и детски градини) и общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност.

Допускат се и дейности за обновяване на обществени зелени площи – паркове, градини, както и изграждане на малка по размер спортна инфраструктура. Комитетът одобри и промяната в критериите за подбор на проектните предложения по дейностите, предвидени за стартиране в рамките на втория прием по подмярката.

Участие в заседанието взеха министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов, ресорният заместник-министър д-р Лозана Василева, представители на Държавен фонд „Земеделие“, Министерски съвет, браншови и  партньорски организации, неправителствения сектор и академичните среди.

 

Източник: МЗХГ

mzh.government.bg