ПРСР - Подмярка 6.1. Създаване на стопанства на млади фермери

Цели на предоставяната БФП по процедурата:
Увеличаване на броя и дела на младите земеделски стопани; насърчаване на заетостта

Общ размер на БФП по процедурата (в лв.):
До левовата равностойност на 22 500 000 евро

Допустими кандидати:
Млади земеделски производители на възраст до 40 години към момента на подаване на заявлението, които притежават съответни професионални умения и компетенции. Младият земеделски производител се счита за такъв, когато установява за пръв път земеделско стопанство в качеството си на ръководител на стопанството.

Примерни допустими дейности:
Дейности за създаване и развитие на стопанства на млади земеделски стопани

Категории допустими разходи:
Разходи за създаване и развитие на стопанства на млади земеделски стопани, посочени в бизнес план

Приоритети:
• Проекти, които се изпълняват от бенефициенти, които имат завършено средно и/или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина или икономическо образование със земеделска насоченост;
• Проекти, които се изпълняват в сектор „Животновъдство”
• Проекти, които се изпълняват в сектор „Плодове и зеленчуци”
• Проекти на млади фермери, чиито стопанства са в процес на преход към биологично производство или са преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни
• Проектина млади фермери, които създават заетост и нови работни места

Максимален % на съфинансиране: Непр.

Размер на БФП за проект:
Общият размер на помощта не може да надвишава 25 000 евро на бенефициент.
Изплащането на помощта става на два пъти под формата на единична премия:
Първо плащане – 12 500 евро след одобрение на молбата за подкрепа;
Второ плащане – 12 500 евро само при коректно изпълнение на всички заложени в бизнес плана дейности, инвестиции и цели вкл. увеличаване на икономическия размер на стопанството спрямо първоначалния размер с най-малко 4000 евро СПО.

Дата на обявяване на процедурата: Февруари 2018 г./НЕАКТИВНА

Краен срок за подаване на проектни предложения: Май 2018 г.