ОПРЧР - Подкрепа за устойчив бизнес

 Цели на предоставяната БФП по процедурата:

Операцията цели да предостави подкрепа чрез достъп до услуги за бизнес развитие на предприятия (вкл. самонаети лица) , създадении подпомогнати в рамките на операции и мерки за насърчаване на предприемачество и стартиране на самостоятелен бизнес в ОПРЧР 2014 - 2020 или Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/.
Подкрепата по настоящата операция е насочена към  предоставяне на менторство и бизнес услуги за развитие на предприятия с цел първоначално укрепване на дейността им, по-добро управление и създаване на предпоставки за успешно и устойчиво бизнес развитие в бъдеще.

Общ размер на БФП по процедурата (в лв.): 5 860 000 лв.

Допустими кандидати:

Предприятия, вкл. социални предприятия и самонаети лица, подкрепени по операции по ОПРЧР 2014 – 2020 и по мерки по ЗНЗ;
Микро предприятия, самонаети лица и социални предприятия, получили финансиране чрез финансов механизъм по ОПРЧР 2014 – 2020;
Микро-предприятия, вкл. социални предприятия и самонаети лица, стартирали дейност чрез проекти за подкрепа на предприемачеството по Стратегии за ВОМР на местни инициативни групи с финансиране от ОПРЧР 2014 – 2020;
Предприятия и самонаети лица, стартирали собствена стопанска дейност като безработни лица с одобрен бизнес-проект и получили еднократна парична сума вместо парично обезщетение за безработица по реда на чл. 47, ал.1 от ЗНЗ;
Микро-предприятия, създадени от безработни лица и стартирали стопанска дейност по одобрен бизнес-проект съгласно чл. 49 от ЗНЗ;

Допустими дейности:

По настоящата процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, са допустими за финансиране дейности/услуги, насочени към успешно развитие на предприятието:
1. Услуги в областта на бизнес стратегиите;
2. Услуги в областта на продажбите;
3. Маркетинг услуги във връзка с конкретни продукти/услуги на предприятието;
4. Правни (юридически) услуги;
5. Услуги в сферата на финансовото управление и контрол;
6. Мениджмънт услуги;
7. Услуги по управление на човешки ресурси;
8. Услуги в сферата на информационните технологии;
9. Посещение/я и/или участие в търговски изложения/панаири.
Допустимо е участието/посещението в търговски изложения/панаири на територията на ЕС.
Не е допустимо залагането на дейности, различни от посочените.
Предоставянето на описаните услуги ще се осъществява под формата на консултации, свързани с предоставяне на компетентен съвет, актуална информация, споделяне на опит, знания и умения в определена област, водещи до конкретен резултат (документи в сферата на финансовото управление и контрол, в областта на човешките ресурси и др., интернет сайтове, платформи и т.н.).
Дейностите/услугите са индивидуални и следва да са изцяло съобразени с нивото на развитие и конкретните нужди на предприятието/самоосигуряващото се лице, и да са насочени към развитието на устойчив бизнес. При подаване на проектното предложение, конкретният бенефициент обосновава необходимостта от посещение/я и/или участие в търговски изложения/панаири, типа консултация/и и часовете за нея/тях, посочва каква е целта и какъв резултат/краен продукт ще се постигне с предоставянето на определения брой консултации от даден тип. В секция 7 „Дейности по проекта/план за изпълнение“ от формуляра за кандидатстване в ИСУН 2020 се описват дейностите.
Всяка една услуга/дейност трябва да е обвързана с конкретни резултати, които да са измерими, доказуеми и съответстващи на целите на конкретния бенефициент, осъществяваната от него дейност и постигането на устойчив бизнес.

Примерни допустими дейности, съгласно индикативната програма:
Подкрепата за успешното развитие на предприятията трябва да осигурява дейности/услуги, насочени към успешно развитие на предприятието, в т.ч.:
- менторство за развитие на бизнеса – съвети за конкретната бизнес дейност с цел усъвършенстване на прилагания бизнес модел, практически насоки за решаване на конкретни казуси от организационен и управленски характер, др.;
- консултации по маркетинг във връзка с конкретни продукти/услуги на предприятието;
- създаване на бизнес контакти и подпомагане процесите на договаряне – намиране и свързване с конкретни бизнес партньори, консултации по текстове на договори, др.;
- юридически услуги;
- услуги по управление на човешките ресурси;
- други подпомагащи развитието на начинаещия бизнес услуги, напр. достъп до мрежи, насърчаващи бизнес развитието, изготвяне на документи, подпомагане участието в търговски изложения и панаири, според конкретните нужди.

Категории допустими разходи:

Допустими разходи по правилата на ЕСФ, съгласно разпоредбите на ЗУСЕСИФ и действащите подзаконови нормативни актове на Министерския съвет, които не противоречат на Закона (ПМС № 189/28.07.2016 г.).
I. РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ
1./1.1. Разходи за услуги в областта на бизнес стратегиите;
2./2.1. Разходи за услуги в областта на продажбите;
3./3.1. Разходи за маркетинг услуги във връзка с конкретни продукти/услуги на предприятието;
4./4.1. Разходи за правни (юридически) услуги;
5./5.1. Разходи за услуги в сферата на финансовото управление и контрол;
6./6.1. Разходи за мениджмънт услуги;
7./7.1. Разходи за услуги по управление на човешките ресурси;
8./8.1. Разходи за услуги в сферата на информационните технологии.
Залагат се допустимите разходи за услуги, остойностени на база консултации на час, от които конкретният бенефициент има нужда, за да постигне устойчиво развитие на бизнеса и които е обосновал в описанието на дейностите по проекта. Услугите следва да са обвързани с конкретен резултат/продукт.
Възнагражденията на консултантите на час са фиксирани в зависимост от техния образователен ценз и професионален опит в конкретната област, както следва:
- 13.50 лв./час - висше образование в конкретната експертна област /бакалавър, магистър, доктор/ и минимум 2 години релевантен опит;
- 15.50 лв./час - висше образование в конкретната експертна област /бакалавър, магистър, доктор/ и 4 години релевантен опит; т;
-  21.50 лв./час - висше образование в конкретната експертна област /бакалавър, магистър, доктор/ и над 6 години релевантен опит. Както и всякакви допълнителни специализации, сертификати и др.
В стойността на цената за час (астрономически) са включени всички разходи за възнаграждение на лицата, които ще ги предоставят.
На етап кандидатстване, за доказване на заложената в бюджета часова ставка, се прилага автобиография на консултанта.
9./9.1. Разходи за посещение/я и/или участие в търговски изложения/панаири според конкретните нужди на бенефициента в страната и ЕС.
Този тип разходи следва да бъдат представени под формата на „план-сметка“.
В „план-сметката“ се посочват всички присъщи разходи, които включват:
- брой участници;
- такса посещение/участие;
- пътни, дневни и квартирни разходи в съответствие с Наредбата за командировки в страната и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина.
За всеки един разход от нея се представя релевантен документ, доказващ предложената сума - доказателства за таксата за участие/посещение, пазарни цени за транспортни разходи за съответния период, цени на хотели и др.
Разходите за посещение/я и/или участие в търговски изложения/панаири се залагат в един бюджетен ред без значение от бройката им.
Разходите по бюджетни редове следва да кореспондират на разходите в проектобюджета.


Максимален % на финансиране: 100%
 
Дата на обявяване на процедурата: Януари 2019

Краен срок за подаване на проектни предложения: 30.09.2020 г. 17:30 ч. / АКТИВНА!
 
Минимален размер на БФП за проект (в лв.): НП

Максимален размер на БФП за проект (в лв.) : 5 000 лева