ОПИК ос 2 - 2-073 Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Цели на предоставяната БФП* по процедурата:
Осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
* безвъзмездна финансова помощ

Общ размер на БФП по процедурата: 173 000 000 лв./ 88 453 495.45 евро

Допустими кандидати:
Кандидати, изпълняващите всяко едно от следните условия:
1) юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите с персонал до 50 служители;
2) регистрирани преди 01.07.2019 г. и осъществявали стопанска дейност и с минимален оборот от 30 000 лв. за 2019 г
3) отговарят на изискванията за микро или малко предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия.
4) да не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.
5) регистрирали са спад с минимум 20% в оборота за месец април 2020 г. спрямо средно аритметичния месечен оборот през 2019 г.
6) извършват дейност във всички икономически сектори, с изключение науказаните в "Недопустими кандидати"

Недопустими кандидати:
1) предприятия извършващи основната си икономическа дейност, попадаща в обхвата на Приложение I (Списък по чл. 38) към Договора за функциониране на Европейския съюз, или
2) предприятия кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти, или
3) предприятия извършващи основната си икономическа дейност, които съгласно КИД 2008 (Приложение 6) попадат в Сектор С - код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”, както следва:
- 10.1. „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;
- 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;
- 10.3. „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;
- 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;
- 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;
- 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;
- 10.81. „Производство на захар”;
- 10.83. „Преработка на кафе и чай”;
- 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“;
- 10.91. „Производство на готови храни за животни”;
- 11.02. „Производство на вина от грозде”;
- 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”;
- 11.06. „Производство на малц”.
4) предприятия, развиващи дейност в сектор рибарство и аквакултури, включително преработка на продукция от риба и водни организми
5) предприятия от финансовия сектор

При кандидатстването ще се изисква:
- валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП) на представляващия или на упълномощено от него лице с изрично писмено пълномощно, както и
- подадена Годишна данъчна декларация за 2019 г. пред Националната агенция по приходите, съобразно разпоредбите на ЗКПО/ЗДДФЛ.

Фирмата ще подлежи на следните проверки:
1. Служебна проверка от НАП/УО:
- Удостоверение за липса на задължения към общината по седалището на кандидата (издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на представянето му) – прикачено в ИСУН 2020.
или
- Удостоверение от община по седалище на кандидата, от което да е видно, че размерът на неплатените задължения е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот на предприятието-кандидат за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв.
или
- Документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение.
2. Служебна проверка от Столична община:
- Удостоверение за липса на задължения на кандидата към общината по седалището на УО (Столична община)
или
- Удостоверение от Столична община, от което да е видно, че размерът на неплатените задължения е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот на предприятието-кандидат за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв.
или
- Документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение.
3. Служебна проверка от НАП:
- Удостоверение от Националната агенция за приходите за липса на задължения на кандидата (издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на представянето му)
или
- Удостоверение от Националната агенция за приходите за наличие на задължения на кандидата, от което да е видно че размерът на неплатените задължения е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот на предприятието-кандидат за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв.,
или
- Споразумение с НАП от което да е видно, че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения - прикачено в ИСУН 2020.
4. Служебна проверка от УО:
Свидетелство за съдимост на всички лица, с право да представляват кандидата, независимо от това дали заедно и/или поотделно, и/или по друг начин (издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на представянето му).
5. Служебна проверка от ИА ГИТ:
Документ, издаден от органите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", във връзка с обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП.
6. Служебна проверка от НАП:
Годишна данъчна декларация за 2019 г. пред Националната агенция по приходите, съобразно разпоредбите на ЗКПО/ЗДДФЛ, към датата на подаване на проектното предложение.

Допустими разходи:
Разходи, необходими за преодоляване на недостиг на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 за:
- закупуване на суровини, материали и консумативи;
- за външни услуги (вкл. режийни разходи);
- за персонал (вкл. разходи за възнаграждения и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя). Допустими са разходи за персонал, чието правоотношение с работодателя е възникнало преди датата на обявяване на извънредното положение - 13.03.2020 г.
Размерът на разходите (с включени осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя) по отношение на възнагражение по договор за управление не трябва да надвишава размер от 2 000 лева месечно.
Разходите трябва да бъдат извършени след 01.02.2020 г. и до крайната дата на изпълнение на проекта.

Недопустими разходи:
•    разходи за дейности, които са започнати и физически завършени или изцяло осъществени преди 01.02.2020 г., независимо дали всички свързани плащания са извършени;
•    разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи и всички други разходи, които не попадат в обхвата на допустимите разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19;
•    разходи за възстановим ДДС;
•    разходи, финансирани с публични средства;
•    разходи за възстановяване на подкрепа, получена от финансови инструменти, финансирани с публични средства;
•    разходи за персонал при кандидати, които са получили публично финансиране за персонал през периода на допустимост на разходите ;
•    Разходи за подготовка на проектно предложение;
•    Разходите посочени за недопустими съгласно ПМС № 189/2016 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ);
•    разходи за дейности, попадащи в обхвата на недопустимите сектори, посочени в т. 11.2, подт. 2/.

Продължителността на изпълнение на проекта: не следва да надвишава три месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на БФП.

Размер на БФП за проект:
Заявената безвъзмездна финансова помощ не може да надвишава 10% от нетните приходи за продажби за 2019 г.
- минимален размер: 3 000 лв.
- максимален размер: 10 000 лв.
Безвъзмездната финансова помощ по процедурата се предоставя в срок от 15 работни дни от подписване на административен договор.

Максимален % на съфинансиране: 100%

ВАЖНО!: Във връзка със спазването на принципа за недопускане под никаква форма на реализиране на печалба от безвъзмездните финансови средства, печалбата подлежи на възстановяване!
Печалбата се определя като «надвишаването на постъпленията спрямо допустимите разходи направени от бенефициента по съответния проект в момента на предявяване на искане за окончателно плащане на отпусната по проекта безвъзмездна помощ». Посочените постъпления се ограничават до прихода, генериран от дейностите по проекта.

Индикативна дата на обявяване на мярката: 14 май 2020 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения: 15 юни 2020 г.