ПРСР - Подмярка 8.4. Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития

Цели на предоставяната БФП по процедурата:
1. възстановяване на горите, пострадали от горски пожари, природни бедствия, катастрофични събития, болести и вредители;
2. защита на околната среда;
3. адаптиране към промените в климата.

Общ размер на БФП по процедурата (в лв.):
До левовата равностойност на 15 646 400 лв.*
* от които за община Симитли, община Кресна и ДП „Югозападно държавно предприятие“ с проектно предложение, което включва инвестиции на територията на община Кресна и община Симитли: 3 129 280 лв.

Допустими кандидати:
- физически лица, собственици на горски територии;
- еднолични търговци и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии;
- общини, собственици или стопанисващи горски територии;
- държавни предприятия по смисъла на чл. 163, ал. 1 от Закона за горите, стопанисващи/управляващи горски територии;
- юридически лица, собственици или стопанисващи горски територии.

Допустими дейности:
1. почистване на площи в гори, пострадали от пожари, природни бедствия, катастрофични събития, болести и вредители, с цел тяхното изкуствено възобновяване;
2. презалесяване на пострадалите гори, което включва:
    2.1. изготвяне на технологичен план за залесяване;
    2.2. почвоподготовка;
    2.3. закупуване на залесителен материал;
    2.4. транспорт и временно съхранение на залесителния материал;
    2.5. засаждане на фиданките или засяване на семената.

Допустими разходи:
1. Разходи за почистване на площи в гори, пострадали от пожари и други природни бедствия, с цел тяхното изкуствено възобновяване;
2. Разходи за презалесяване на пострадалите гори, включващи:
    2.1. изготвяне на технологичен план за залесяване;
    2.2. почвоподготовка;
    2.3. закупуване на залесителен материал;
    2.4. транспорт и временно съхранение на залесителния материал;
    2.5. засаждане на фиданките или засяване на семената.
3. Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 4% от общия размер на допустимите разходи включени в проектното предложение.

Максимален % на съфинансиране: до 100%

Размер на БФП за проект (в лв.):
- минимален: левовата равностойност на 1 000 евро
- максимален: левовата равностойност на 1 000 000 евро

Краен срок за подаване на проектни предложения: 17:30 ч. на 20.08.2018 г. /НЕАКТИВНА