СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ

Проекти за развитие на селски/алтернативен туризъм се финансират по мярка 6.4.1 на Програмата за развитие на селските райони - "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности". Финансират се проекти за изграждане или разширяване на туристически обекти – къщи за гости, вили, хотели, мотели – с до 20 помещения за настаняване, заведения за хранене. Проектите трябва да се осъществяват на територията на селска община. Финансират се разходи за строителство, закупуване на оборудване, обзавеждане, транспортни средства за дейността, въвеждане на международни стандарти, консултантски разходи.

Бенефициенти по мярка 6.4.1. "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" са новосъздадени или действащи микрофирми (с персонал до 9 човека включително), със седалище в селска община. По мярка 6.4. може да кандидатства също всеки регистриран земеделски производител, чието стопанство има стандартен производствен обем над 8 000 евро.