ОПИК ос 2 - 2 „Дигитализация на МСП“

Цели на предоставяната БФП по процедурата:
да насърчи въвеждането на съвременни специализирани ИКТ услуги в българските предприятия, с цел да намалят разходите си, да увеличат качеството на предлаганите продукти и услуги и като резултат от това да повишат своята конкурентоспособност.

Общ размер на БФП по процедурата (в лв.):
58 674 900 лв.

Допустими кандидати:
- да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите
- да са микро, малки или средни предприятия;
- да имат минимум 3 приключени финансови години (2016, 2017 и 2018 г.)
- да развиват основната си дейност в следните сектори по КИД-2008:
а) Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства: С20, C21, C26, С27, С28, С29, С30;
б) Интензивни на знание услуги: J58, J59, J60, J61, J62, J63, М72;
в) Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства: С10, С11, С13, С14, С15, С16, С17, С18, С19, С22, С23, С24, С25, С31, С32, С33;

Примерни допустими дейности:
- Дейност за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги);
- Дейност за визуализация на проекта.;

Категории допустими разходи:
- Разходи за услуги за разработване и въвеждане на базирани на ИКТ софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията: управление на ресурсите в предприятията (ERP системи); управление на работата с клиенти (CRM системи); управление на производството (MOM/MES системи); BI (Business Intelligence) или друг вид базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнес процесите в предприятията.
- Разходи за придобиване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията, представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА).Гореописаните разходи могат да включват разходи за придобиване и въвеждане на софтуери за: управление на ресурсите (ERP системи), управление на работата с клиенти (CRM системи); управление на производството (MOM/MES системи); BI (Business Intelligence) или друг вид базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнес процесите в предприятията, представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА)
- Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) и/или специализирани софтуерни приложения, представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА), допринасящи за въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията.

Максимален % на съфинансиране:
до 70% от допустимите разходи по проекта

Дата на обявяване на процедурата: Ноември 2019 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения: Януари 2020 г. 
* в зависимост от приемането или не на Индикативна програма на ОПИК за 2020, предмет на обществено обсъждане.

Размер на БФП за проект (в лв.):
- минимален: 50 000 лв.
- максимален: 391 000 лв.