УСЛУГИ И ТЪРГОВИЯ

Предприятията, развиващи дейност в сектора на услугите и търговията имат значително по-малко възможности за финансиране по европейски програми в сравнение с тези, развиващи дейност в производствения сектор на икономиката.

В случай, че предприятието е микрофирма (с персонал до 9 човека включително) и развива дейност на територията на селска община, то може да кандидатства по мярка 6.4.1 на Програмата за развитие на селските райони - "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности". Финансират се разходи за строеж и ремонт на сгради, закупуване на оборудване, закупуване на транспортни средства за дейността, въвеждане на международни стандарти, консултантски разходи.

Всички останали предприятия от сектора на услугите и търговията могат да кандидатстват за финансиране на проекти свързани с въвеждане на международно признати стандарти и информационни системи за управление на ресурсите в предприятието по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Предприятия от сектора на услугите и търговията могат да кандидатстват също за финансиране на проекти, свързани с обучения на персонала, както и за проекти за подобряване на условията на труд, по схемите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.