ПРСР - Подмярка 7.6. Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата - 2020 г.

Цели на предоставяната БФП по процедурата:
Запазване на духовния и културния живот на населението в селските райони; запазване на културната идентичност и традиции в селските райони и да се повиши качеството на живот на хората, живеещи в тях.

Общ размер на БФП по процедурата (в лв.): 28 423 283 лева

Допустими кандидати:
Местни поделения на вероизповеданията:
1. Признати за юридически лица по силата на чл. 10 от ЗВ или
2. Регистрирани като юридически лица съгласно чл. 20 от ЗВ.

Допустими за подпомагане дейности*:
Възстановяване, реставрация, ремонт или реконструкция на сгради с религиозно значение, в т. ч. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства.

Допустими за проекти*:
Подпомагат се проекти:
1. Които се осъществяват на територията на общините от селските райони на Република България, посочени в Приложение № 1.
2. Които се осъществяват извън населени места с развит масов туризъм и курортни комплекси, посочени в Приложение № 4.
3. Проектите се подпомагат, ако:
3.1. Дейността, включена в проекта, съответства на приоритетите на общинския план за развитие на съответната община, удостоверено с декларация от кмета на общината;
3.2. При наличие на одобрена стратегия за Водено от общностите местно развитие дейността, включена в проекта, с които ще се кандидатства по тези Условия за кандидатстване е съгласувана с председателя на колективния управителен орган на местната инициативна група и/или местна инициативна рибарска група, за което се представя декларация от председателя на колективния управителен орган на местната инициативна група и/или местна инициативна рибарска група, че съответства на стратегията.
4. Подпомагат се проекти, за които са проведени съгласувателните процедури по реда на Закона за опазване на околната среда, Закона за защитените територии и/или Закона за биологичното разнообразие със съответния компетентен орган по околна среда и по реда на Закона за културното наследство (ЗКН) с Министерството на културата за защитените територии за опазване на недвижимото културно наследство.
5. Подпомагат се проекти, които съдържат аргументация за устойчивостта на инвестицията, съгласно Приложение № 2 „Основна информация за проектното предложение“, Раздел III. „Описание на проектното предложение“, т. 2 „Аргументация за устойчивостта на инвестицията“.
6. Проектите се изпълняват върху имот – собственост на кандидата, а когато имотът не е собственост на кандидата, към проектите се прилагат документи за:
6.1. Учредено право на строеж върху имота за срок не по-малко от 9 г., считано от датата на подаване на проектното предложение, когато е учредено срочно право на строеж – в случай на кандидатстване за разходи за строително-монтажни работи за възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради, дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства, за които се изисква разрешение за строеж съгласно ЗУТ;
6.2. Документ за ползване на имота за срок не по-малко от 9 г., считано от датата на подаване на проектното предложение – в случай на кандидатстване за разходи за закупуване на нови машини, оборудване, обзавеждане, възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради, дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства, за които не се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно ЗУТ.
7. Към проектите, включващи разходи за строително-монтажни работи, се прилагат:
7.1. Заснемане на обекта и/или архитектурен план на сградата, обекта, който ще се възстановяват, реставрират, ремонтират или реконструират, когато за предвидените строително-монтажни работи не се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно ЗУТ;
7.2. Одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза „Технически проект” или „Работен проект” в съответствие с изискванията на ЗУТ и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 51 от 2001 г.) (Наредба № 4 от 2001 г.);
7.3. Подробни количествени сметки, които са заверени от правоспособно лице;
7.4. Разрешение за строеж, когато издаването му се изисква съгласно ЗУТ;
7.5. Становище на главния архитект с подробно описание на инвестиционното намерение, че строежът не се нуждае от издаване на разрешение за строеж, когато издаването му не се изисква съгласно ЗУТ;
7.6. Подробни количествено-стойностни сметки.
8. Проектите, които включват разходи за преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане, се придружават с разрешение за поставяне, издадено в съответствие със ЗУТ.
9. Към проектите, включващи разходи за строително-монтажни работи, когато обектите са недвижими културни ценности, се прилагат:
9.1. Документите по т. 7, подточки 7.2, т. 7.3, т. 7.4 и 7.6;
9.2. Графично и фотозаснемане на обекта и/или архитектурен план на обекта, когато за предвидените строително-монтажни работи не се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно ЗУТ и съгласувателно становище, издадено от органите по чл. 84 от ЗКН;
9.3. Становище и заверка с печат от органите по чл. 84 от ЗКН върху графичните материали на проектната документация, изготвена по реда на глава двадесет и трета от Наредба № 4 от 2001 г.;
9.4. Становище на главния архитект с подробно описание на инвестиционното намерение, че строежът не се нуждае от издаване на разрешение за строеж, когато издаването му не се изисква съгласно ЗУТ, и съгласувателно становище, издадено от органите по чл. 84 от ЗКН.
10. Инвестиционните проекти, които включват обекти недвижими културни ценности, се съгласуват от органите по чл. 84 от ЗКН.

Допустими разходи*:
1. За възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение, в т.ч. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства, съгласно допустимата за подпомагане дейност по настоящите Условия за кандидатстване, които са:
а) разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-монтажните работи;
б) непредвидени разходи в размер до 5 на сто от стойността на одобрените разходи по буква „а”.
2. За закупуване на нови машини, оборудване и обзавеждане до пазарната им стойност, включително чрез финансов лизинг, до пазарната им стойност, съгласно допустимите за подпомагане дейности по настоящите Условия за кандидатстване.
3. За придобиване на патентни и авторски права, лицензи, регистрация на търговски марки, свързани с дейностите по проекта, до пазарната им стойност.
4. Свързани с проекта, в това число разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1, буква „а”, т. 2 и 3.

Размер на БФП за проект (в лв.):
- минимален: Непр.
- максимален: Левовата равностойност на 300 000 евро

Максимален % на съфинансиране:
75-100%

Краен срок за подаване на проектни предложения: 23 септември 2020 г.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Специфични условия за недопустимост:

Недопустими за подпомагане дейности:
I. Безвъзмездна финансова помощ не се предоставя:
1. За дейности, допустими за подпомагане по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“; подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“; подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделските стопанства по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“; подмярка 4.2.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“; подмярка 4.4. „Непроизводствени инвестиции“; подмярка 4.4.2. „Непроизводствени инвестиции по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“; подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ подмярка 6.1. „Помощ при стартиране за млади земеделски стопани“; подмярка 6.2. „Помощ при стартиране за неселскостопански дейности в селските райони“; подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“; подмярка 6.4.2. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“; подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“; подмярка 7.3 „Широколентова инфраструктура, включително нейното създаване, подобрение и разширяване, пасивна широколентова инфраструктура и мерки за достъп до решения чрез широколентова инфраструктура и електронно правителство“, подмярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“; от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ или по мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014 – 2020 г.
2. На бенефициенти по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020 г.
3. За дейности, които се осъществяват в населени места с развит масов туризъм и курортни комплекси, посочени в Приложение № 4.
4. За дейности допустими за подпомагане съобразно демаркационната линия с Оперативна програма „Региони в растеж“, включително за дейности, за възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение, в това число и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства на местни поделения на вероизповеданията, на които е предоставено подпомагане по приоритетна Ос 6 „Регионален туризъм“ от Оперативна програма „Региони в растеж“ по процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“.
II. Безвъзмездната финансова помощ не се предоставя за финансиране на разходи, които вече са финансирани със средства от ЕСИФ или чрез други инструменти на Европейския съюз в съответствие с чл. 65, параграф 11 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ, L 347/320 от 20 декември 2013 г.); разходи, финансирани по одобрени проекти по прием, обявен със Заповед № 09 – 179 от 7 април 2016 г. на министъра на земеделието и храните, изменена със Заповед № 09 – 318 от 10 април 2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите, както и с други публични средства, различни от тези на бенефициента за дейността, която се подпомага по настоящата процедура и тези разходи, които вече са били финансирани, са били извършени за същия обект/и.
Важно!!! Безвъзмездна финансова помощ не се предоставя за обекти, които са включени в одобрени проекти по приема обявен със Заповед № 09 – 179 от 7 април 2016 г. на министъра на земеделието и храните, изменена със Заповед № 09 – 318 от 10 април 2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите, освен в случаите на чл. 152, ал. 2 от ЗУТ, или стенописване и реставрация на стенописи.

Недопустими за проекти:
Не се подпомагат проекти:
1. За които има постановен административен акт по реда на Закона за опазване на околната среда и/или по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за неодобряване осъществяването/несъгласуване на инвестиционното предложение/плана/програмата/проекта или за прекратяване на процедурата, включително и поради недопустимост спрямо режими, определени в утвърдени планове за управление на речните басейни.
2. Които се извършват на терени, които подлежат на рекултивация съгласно чл. 11, ал. 1 от Закона за опазване на земеделските земи и не се изпълняват мерките, предвидени в проекта по чл. 11, ал. 2 или 3 от същия закон.
3. По които дейностите, включени в проектните предложения са била физически извършени преди подаване на проектното предложение, независимо дали всички свързани плащания не са извършени.
4. Които след изпълнение на дейността по проекта няма да доведе до използване на обекта на инвестицията по предназначение и/или въвеждане на обекта на инвестицията в експлоатация в случаите, когато това е задължително съгласно ЗУТ и подзаконовите актове за неговото прилагане.
5. Които включват инвестиции, които не отговарят на европейското и национално законодателство.

Недопустими разходи:
1. Закупуване или наем на земя и сгради;
2. Закупуване на оборудване и обзавеждане втора употреба;
3. Разходи за нов строеж;
4. Разходите за ДДС, които подлежат на възстановяване в съответствие с националното законодателство в областта на ДДС;
5. Разходи възникнали при изпълнение на договори за лизинг, разходи за застраховки, разходи за лихви, разходи за неустойки и такси, други разходи свързани с договора за лизинг, режийни разходи;
6. Оперативни разходи, включително разходи за поддръжка, наеми, застраховки, текущ ремонт;
7. Банкови и административни такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви;
8. Обезщетения за отчуждаване на имоти;
9. Принос в натура;
10. Закупуване на нови машини и оборудване над пазарната им стойност;
11. Плащания в брой;
12. Инвестиции, за които са установени изкуствено създадени условия за получаване на помощта с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката;
13. Инвестиции, които представляват обикновена подмяна;
14. Инвестиции, за които се установи, че ще имат отрицателно въздействие върху околната среда;
15. Неустойки за неизпълнение по договорите с избраните доставчици/изпълнители;
16. Инвестиции, за които е установено двойно финансиране;
17. Разходи за едногодишни растения;
18. Разходи за предоставяне на юридически и правни услуги.
19. Разходи за обекти, които са включени в одобрени проекти по приема обявен със Заповед № 09 – 179 от 7 април 2016 г. на министъра на земеделието и храните, изменена със Заповед № 09 – 318 от 10 април 2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите, освен в случаите на чл. 152, ал. 2 от ЗУТ, или стенописване и реставрация на стенописи.
20. Разходи за СМР, извършени преди посещението на място по т. 8 от Раздел 21.1. „Предварителна оценка на проектните предложения“.
21. Разходи към изпълнители за проектиране, авторски надзор, консултантска дейност по чл. 166 от ЗУТ и строителен надзор за обекти - недвижими културни ценности, които нямат в екипа по изпълнение лице, включено в регистъра по чл. 165 от Закона за културното наследство.