ПРСР - Подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

Цели на предоставяната БФП по процедурата:
Насърчаване на социалното приобщаване, намаляване на бедността и икономическо развитие в селските райони

Общ размер на БФП по процедурата (в лв.):
До левовата равностойност на 100 000 000 евро - в зависимост от остатъчния бюджет след сключване на договори за финансова помощ от първия проведен прием на заявления за подпомагане през 2016 г.

Допустими кандидати:
Общини

Примерни допустими дейности:
1. Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях;
2. Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение;
3. Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони;
4. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура;
5. Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност

Категории допустими разходи:
- Изграждане, включително отпускане на лизинг, или подобрения на недвижимо имущество;
- Закупуване или вземане на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;
- Общи разходи, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост;
- Нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки;

Максимален % на съфинансиране: До 100%

Дата на обявяване на процедурата: Февруари 2018 г./НЕАКТИВНА

Краен срок за подаване на проектни предложения: Юни 2018 г.

Размер на БФП за проект (в лв.):
- 600 000 евро за дейности по т. 1;
- 400 000 евро за дейности по т. 2;
- 500 000 евро за дейности по т. 3 и 5;
- 50 000 евро за дейности по т. 4;
- 250 000 евро за дейности по т. 3, свързани с изграждане на открита и/или закрита спортна инфраструктура (физкултурни салони).