ОПИК ос 3 - 2 Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия

Цели на предоставяната БФП по процедурата:
Намаляване на енергийната интензивност на икономиката чрез предоставяне на фокусирана подкрепа на големите предприятия в България за изпълнение на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката

Общ размер на БФП по процедурата (в лв.): 97 791 500 лв. (50 000 000 евро)

Допустими са кандидати:
Кандидати, които отговарят кумулативно на следните изисквания:
- големи предприятия (предприятия, които не отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средни предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014)
- кандидати, които имат минимум три приключени финансови години (2013, 2014 и 2015 г.) преди датата на обявяване на процедурата за подбор на проекти.
- икономическата дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД - 2008), за която заявяват подкрепа кандидатите, следва да е в един от следните сектори:
- B „Добивна промишленост“,
- C „Преработваща промишленост“,
- D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ *,
- E „Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“,
- F „Строителство“ **
* Недопустими за финансиране с регионална инвестиционна помощ са кандидати с дейност, за която кандидатстват, попадаща в сектор D
** Недопустими за финансиране с регионална инвестиционна помощ са кандидати с дейност, за която кандидатстват, отнасяща се до инфраструктурата, свързана със сектор транспорт

Допустими за финансиране са следните дейности:

Елемент А:
- Придобиване на инвестиции за изпълнение на мерки, препоръчани в енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”), изготвен за целите на процедурата за подбор на проекти (с изключение на мерките, включени за изпълнение по елемент Б на настоящата процедура); Енергийният одит следва да е извършен от лице, вписано в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност. Контролът относно качеството на изготвените енергийни одити ще бъде извършван от компетентни външни лица, които ще притежават нужните умения и квалификация, за да оценяват тяхното съответствие. Посоченото ще бъде извършвано в рамките на процеса на оценка на проектните предложения.

Елемент Б:
- Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001;
- Придобиване на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ), свързан с и необходим за изпълнението на проекта;
- Извършване на СМР, пряко свързани с и необходими за въвеждане в експлоатация на активите, препоръчани в обследването за енергийна ефективност;
- Придобиване на инвестиции за изпълнение на мерки, препоръчани в обследването за енергийна ефективност, които не са заявени по Елемент А;
- Закупуване на материали, които са пряко свързани с изпълнението на енергийно ефективните мерки, препоръчани в обследването за енергийна ефективност и предвидени да бъдат реализирани по проекта (в рамките на Елемент А и/или Елемент Б на процедурата);
- Публичност и визуализация;
- Одит на проекта;

 

 

Категории допустими разходи:

Елемент А
1) Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване (в това число специализирани транспортни средства предназначени за превоз на товари, с технически допустима максимална маса над 3,5 t) и СМР, представляващи дълготрайни материални активи, препоръчани в обследването за енергийна ефективност;
2) Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за разработване на софтуер), препоръчани в обследването за енергийна ефективност. При избран режим „регионална инвестиционна помощ“ разходите за ДНА са допустими само до 50% от общите допустими инвестиционни разходи за първоначална инвестиция.
При избран режим „инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“ допустимите разходи включват допълнителните инвестиционни разходи, необходими за постигане на по-високо равнище на енергийна ефективност. Не са допустими разходи, които не са пряко свързани с постигането на по-високо равнище на енергийна ефективност. Разходи за инвестиции, свързани с въвеждане на възобновяеми източници (ВИ), не са допустими за финансиране по елемент А.

Елемент Б
1) Разходи за консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Система за управление на енергията)/EN ISO 50001.
2) Разходи за придобиване на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ), свързан с и необходим за изпълнението на проекта;
3) Разходи за извършване на СМР, пряко свързани с и необходими за въвеждане в експлоатация на активите, препоръчани в обследването за енергийна ефективност;
4) Разходи за инвестиции, препоръчани в обследването за енергийна ефективност, които не са заявени по Елемент А;
5) Разходи за материали, които са пряко свързани с изпълнението на енергийно ефективните мерки, препоръчани в обследването за енергийна ефективност и предвидени да бъдат реализирани по проекта (в рамките на Елемент А и/или Елемент Б на процедурата) ; Допустими са само разходи за материали, които не представляват ДМА или не водят до повишаване стойността на актива, към който се отнасят.
6) Разходи за одит на проекта – до 6 500 лв. (приложимо за проекти със стойност на безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро (1 466 872,5 лв.) в съответствие с чл. 207 от Делегиран регламент на Комисията (ЕО) № 1268/2012 относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза);
7) Разходи за публичност и визуализация – до 3 000 лв.

Максимален % на съфинансиране:
- за дейности в ЮЗР (NUTS 2): 25 %
- дейности извън ЮЗР (NUTS 2): 50 %

 

 

Дата на обявяване на процедурата: 18 Януари 2017 г. / НЕАКТИВНА

Краен срок за подаване на проектни предложения: 17.30 часа на 19 Май 2017 г.

Размер на БФП за проект (в лв.):
- минимален: 500 000 лева.
- максимален: 2 500 000 лева.