Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 (2021 г.)

Подкрепата ще е за фирми, които имат спад с 20 на сто от оборота си за избрани от тях три месеца като последица от пандемията.
Финансират се на 100% разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 и по-конкретно за за покриване на текущите оперативни разходи на кандидатите.
Максималната заявена безвъзмездна финансова помощ е в размер на 50 000 лв.

Допустими по настоящата процедура ще са юридически лица или еднолични търговци регистрирани съгласно ТР или ЗК, които са малко предприятие, регистрирани са преди 01.01.2019 г., извършвали са стопанска дейност през 2018 г. и 2019 г. и за всяка една от годините са подали Декларация за предприятие с приходи и разходи над 500 лева. Кандидатите следва да са реализирали оборот  за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 лв.

Кандидати, които са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване,  средноаритметичен спад от поне 20%  спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г.

Предприятията могат да бъдат от редица икономически сектори, с изключение на тези, чиято основна икономическа дейност е в обхвата на Приложение I (Списък по чл. 38) към Договора за функциониране на Европейския съюз, или осъществяват дейности за преработка и маркетинг на горски продукти, или оперират в сектори на производството на храни и напитки, хазарт, финанси и тютюнопроизводство (съгласно КИД 2008).

По-подробно с условията можете да се запознаете тук.

Проектното предложение се подава електронно чрез ИСУН 2020 като се подписва с валиден КЕП. Очаква се мярката да бъде отворена до  16:30 часа на 15.03.2021 г.