ОПИК ос 2 - BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“

Цели на предоставяната БФП по процедурата:
Подобряване на производствения капацитет на малките и средните предприятия с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на експортния им потенциал.

Общ размер на БФП по процедурата (в лв.):
146 687 250 лв. / 75 000 00 евро

Предвидено е следното разпределение на наличния общ бюджет в зависимост от технологичната интензивност на секторите на икономическа дейност и категорията на предприятието-кандидат:
- Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства: 73 343 625 лв. / 37 500 000 евро
от които: 11 580 958.39 лева/ 5 921 250 евро за микро предприятия; 38 600 749.84 лева/ 19 736 250 евро за малки предприятия; 23 161 916.77 лева/ 11 842 500 евро за средни предприятия;
- Интензивни на знание услуги: 14 668 725 лв. / 7 500 000 евро
от които: 6 845 893.96 лева/ 3 500 250 евро за микро предприятия; 5 541 844.30 лева/ 2 833 500 евро за малки предприятия; 2 280 986.74 лева/ 1 166 250 евро за средни предприятия;
- Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства: 58 674 900 лв. / 30 000 000 евро
от които: 11 441 605.50 лева/ 5 850 000 евро за микро предприятия; 28 457 326.50 лева/ 14 550 000 евро евро за малки предприятия; 18 775 968 лева/ 9 600 000 евро за средни предприятия;

Допустими кандидати:
Микро, малки и средни предприятия, които:
- са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;
- имат минимум три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) преди датата на обявяване на процедурата.
- са реализирали нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва: Микро предприятие ≥ 210 000 лева; Малко предприятие ≥ 750 000 лева; Средно предприятие ≥ 3 000 000 лева;
- развиват своята основна икономическа дейност в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия (НСНМСП) 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност, както следва:
Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства:
С20 „Производство на химични продукти“
C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“
C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“
С27 „Производство на електрически съоръжения“
С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“
С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“
С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“
Интензивни на знание услуги:
J58 „Издателска дейност“
J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“
J60 „Радио- и телевизионна дейност“
J61 „Далекосъобщения“
J62 „Дейности в областта на информационните технологии“
J63 „Информационни услуги“
М72 „Научноизследователска и развойна дейност“
Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства:
С10 „Производство на хранителни продукти“*
С11 „Производство на напитки“*
С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“
С14 „Производство на облекло“
С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“
С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“
С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“
С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“
С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“
С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“
С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“
С24 „Производство на основни метали“
С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“
С31 „Производство на мебели“
С32 „Производство, некласифицирано другаде“
С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“
* С изключение на:
10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;
10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;
10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;
10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;
10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;
10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;
10.81. „Производство на захар”;
10.83. „Преработка на кафе и чай”;
10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“;
10.91. „Производство на готови храни за животни”;
11.02. „Производство на вина от грозде”;
11.03. „Производство на други ферментирали напитки”;
11.06. „Производство на малц”.

- са заявили подкрепа по проекта за кода си на основна икономическа дейност.
- не попадат в забранителните режими на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 от 17 юни 2014 година/ Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г., Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Закона за управление на средствата от Европейките структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ).

Примерни допустими дейности:
- 1) Дейност за подобряване на производствения капацитет на кандидатите, през пидобиване на машини, съоръжения, оборудване, представляващи дълготрайни материални активи (ДМА) и придобиване на специализиран софтуер (вкл. за неговото разработване), представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА), необходими за изпълнението на проекта и насочени към: - подобряване на производствените процеси; - намаляване на производствените разходи; - подобряване на предлаганите продукти (стоки и/или услуги);
- Дейност за визуализация на проекта.;

Категории допустими разходи:
- инвестиционни разходи за ДМА
- инвестиционни разходи за ДНА до 200 000 лв.

Максимален % на съфинансиране на проектите, изпълнявани при условията на режим регионална инвестиционна помощ***:
- 80 % - за микро и малки предприятия извън Югозападен Район**
- 45 % - за микро и малки предприятия в Югозападен Район**
- 60 % - за средни предприятия извън Югозападен Район**
- 35 % - за средни предприятия в Югозападен Район**
** съгласно NUTS2

Максимален % на съфинансиране на проектите, изпълнявани при условията на режим de minimis“:
- 70 % - за микро, малки и средни предприятия;

*** В случай, че се изпълняват при условията на режим „регионална инвестиционна помощ“ допустими за подкрепа са само проектни предложения, които имат за свой основен предмет осъществяването на една от следните първоначални инвестиции в материални и нематериални активи:
• създаване на нов стопански обект;
• разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект;
• основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански обект.
Недопустими са дейности, изпълнявани единствено за намаляване на текущите разходи на дадено предприятие, които не са свързани с горните инвестиции.
ВАЖНО: Един проект може да попада САМО В ЕДНА от посочените по-горе категории първоначални инвестиции.
Продължителност на изпълнение: до надвишава 12 /дванадесет/ месеца.

Краен срок за кандидатстване:16:30 часа на 21.05.2019 г.

Размер на БФП за проект**** (в лв.):
- минимален: 100 000 лева
- максимален: Микро предприятия: 500 000 лева; Mалки предприятия: 750 000 лева; Средни предприятия: 1 000 000 лева ;

**** В рамките на горните минимални и максимални размери са налице ограничения, следващи от правилата за държавни/минимални помощи;